Przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz. nr  229/13, (AM-9), obręb Stary Zdrój

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Okrzei 1

Data Publikacji: 19 lipca, 2022

Ilość wizyt: 138

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kudowie – Zdroju przy  ul. Zdrojowej,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr  229/13, (AM-9), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0654 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane,  wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00076056/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 246 500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  24 650,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia  17.08.2022r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Kudowa – Zdrój” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się 23.08.2022r.  o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K,  Sala Konferencyjna, pokój nr 1.1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 2K, pokój nr 1.6, tel. 74/865-75-76.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego  w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.powiat.klodzko.pl (zakładka: Starostwo), Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości), na portalu internetowym www.doba.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119  z 4.5.2016) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz.65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku można uzyskać na stronie:

www.bip.powiat.klodzko.pl/841/226/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych.html

 

 

 

 

GN.6840.2.1.2022.GN6

Sporządziła: Ilona Siudak