III przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruch. w obr. Szczepanów, Gmina Marcinowice- dz. nr nr 68/8

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowcie

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 28 czerwca, 2022

Ilość wizyt: 378

Dokumenty do pobrania:

Marcinowice, 28.06.2022 r.

        O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

      o g ł a s z a

   III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Szczepanów, gmina Marcinowice, powiat świdnicki.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 3.P/U – zabudowa produkcyjna, 9.R- tereny gruntów rolnych bez prawa zabudowy.

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę produkcyjną wynosi 0,20 ha.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00019950/6. Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 23.02.2022 r., 10.05.2022r.

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT( dotyczy powierzchni przeznaczonej pod zabudowę).

 

Działka niezabudowana nr 68/8, AM-1, pow. 0,60 ha

       Cena wywoławcza: 150.000,00 zł

              Wadium: 20.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy   Marcinowice, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2022 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów dotyczących przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr  74-850-34-94 lub 74-85-85-226, 227 wew. 34. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl

 

Sporządziła: Beata Staryszak