Obwieszczenie Burmistrza Szczytnej o przystąpieniu do opracowania miejsc. planu zagosp. przest. miasta Szczytna dla terenu w obr. Nowe Miasto

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

57-330

Ulica:

Wolności 42

Data Publikacji: 03 stycznia, 2022

Ilość wizyt: 85

Dokumenty do pobrania:

Szczytna, 3 stycznia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza SZCZYTNEJ

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczytnej uchwały Nr XXXIX/239/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto.

Granice terenu objętego opracowaniem planu obejmują tereny w obrębie Nowe Miasto w mieście Szczytna, zgodnie z załącznikiem do ww uchwały.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww projektu.

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 26 stycznia 2021 roku

 1. na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna,
 2. drogą elektroniczną na adres: szczytna@szczytna.pl,
 3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szczytnej.

 

 

Burmistrz Szczytnej

 

 

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57 – 330 Szczytna.
 • Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: szczytna@szczytna.pl, telefonicznie: (74) 868 33 05, pisemnie: ul. Wolności 42, 57 – 330 Szczytna.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail jotka12@op.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu zmiany planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 • Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.