Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przetargu na sprzedaż nieruch. niezabudowanej- dz. nr 351/20,  AM–3, Obr. Goczałków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 27 grudnia, 2021

Ilość wizyt: 60

Dokumenty do pobrania:

 BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

 

Nieruchomość niezabudowana działka nr 351/20,  AM–3, Obr. Goczałków, położona w Goczałkowie

o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,4000 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00059311/7.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  155.100,00 zł

Wadium  – 15.510,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2022. r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Goczałków w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą nr 59/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.08.2017 r. nieruchomość działka nr 351/20 oznaczona jest w części symbolem 1UP/U tereny usług publicznych i zabudowy usługowej, w części granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu parku pałacowego z folwarkiem, strefa ochrony sanitarnej od cmentarza w odległości 500 m od granic cmentarza, w części granica historycznego układu ruralistycznego, w części granica terenu górniczego Wieśnica I.

 

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Ze względu na to, że na nieruchomości dz. nr 351/20  funkcjonują elementy infrastruktury elektroenergetycznej wchodzące w skład majątku Tauron Dystrybucja S.A. w postaci napowietrznej linii niskiego napięcia obwód x-2 zasilanej ze stacji transformatorowej R-513-01 Goczałków wraz ze stanowiskami słupowymi nr 1 i 2 o długości ok. 70 m. W przebiegu linii x-2 pas ochronny przyjmowany przez Tauron Dystrybucja S.A. dla tego rodzaju urządzeń to 0,3 m szerokości od skrajnych przewodów. Biorąc pod uwagę rodzaj przewodów i ich układ można przyjąć 1 m szerokości. Ponadto na nieruchomości w tym samym przebiegu znajduje się oświetlenie uliczne należące do spółki Tauron Nowe Technologie. Linia ta została wybudowana zgodnie z ówcześnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, najpóźniej w latach 60-tych ubiegłego wieku, a następnie remontowana, i nieprzerwanie eksploatowana przez TD S.A. oraz jej poprzedników prawnych w latach kolejnych, co potwierdzają zgromadzone w spółce dokumenty m. in. protokół TSI/42/66 z dnia 7.09.1966 r. na projekt techniczno-roboczy na remont kapitalny stacji transformatorowej w Goczałkowie zasilającej wskazaną linię, protokół odbioru technicznego remontu bieżącego stacji (dawna R-458) z dnia 13.04.1972 r. Ponadto plan trasy linii nN -modernizacja sieci nN w Goczałkowie z 1984 r. potwierdza niezmienione położenie przedmiotowych urządzeń. Z analizy wynika również, że w dacie wybudowania urządzeń, nieruchomość była własnością Skarbu Państwa i stanowiła tereny Państwowego Gospodarstwa Rolniczego (PGR) przyszły właściciel nieruchomości ustanowia na prawie własności działki gruntu nr 351/20 położonej w obrębie Goczałków  na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i jego następców prawnych bezpłatną  służebność przesyłu w przebiegu linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 70m i szerokości pasa ograniczonego użytkowania 1m polegającą na prawie do: całodobowego, nieutrudnionego nieograniczonego w czasie i miejscu dostępu przechodu i przejazdu niezbędnym sprzętem przez służby Tauron Dystrybucja S.A. bądź jej przedstawicieli, wykonania czynności związanych z utrzymaniem tych urządzeń, eksploatacją, modernizacją, dokonywaniem ich przeglądów, remontów, demontaży, kontroli, wykonywania pomiarów, konserwacji, wymianą na nowe i usuwaniem awarii, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela urządzeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24.01.2022 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

 

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II piętro lub telefonicznie pod nr 748560543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.