Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przetargu na sprzedaż nieruch. – dz. niezabud. nr 66, AM – 6, Obr. 2, położona w Strzegomiu 

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 27 grudnia, 2021

Ilość wizyt: 61

Dokumenty do pobrania:

 BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest działka położona na terenie gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 66, AM – 6, Obr. 2, położona w Strzegomiu wg danych z rejestru ewidencji gruntów  powierzchnia wynosi 0,0632 ha, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00092021/0.

 

Ze względu na warunki usytuowania przedmiotowej nieruchomości przetarg ogranicza się do właścicieli przyległej nieruchomości – dz. nr 68, AM6, obr. 2, dz. nr 64, AM-6, obr.2, dz. nr 65, AM-6, obr. 2.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości  101.000,00 zł

Wadium  – 10.100,00 zł

Postąpienie – nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom uchwalonego Uchwałą Nr 27/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. dz. nr 66, AM-6, obr.2 w części oznaczona jest symbolem 4 P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, w części Strefa ochronna gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej DN250 i DN300.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 20.01.2022 r. zgłosić się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego tut. Urzędu pok. 34, II p. w celu pisemnego potwierdzenia uczestnictwa w przetargu i złożenia dowodów potwierdzających spełnienie warunków przetargu ograniczonego.
W dniu 21.01.2022 r. Komisja Przetargowa zakwalifikuje osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, wywieszając na tablicy ogłoszeń listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu lub  na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2022 r(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.