Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 87/2, AM-1, obręb Zebrzydów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 15 listopada, 2021

Ilość wizyt: 363

Dokumenty do pobrania:

Marcinowice, dnia 15.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

o g ł a s z a

II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.

 

Przedmiotem przetargu jest  ½ udziału w nieruchomości zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o pow. 0,4781 ha obręb Zebrzydów. Księga Wieczysta Nr SW1S/00008381/6.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Przeznaczenie w planie: 5.RM/MN/U- zabudowa zagrodowa,  mieszkaniowa jednorodzinna, usługi publiczne i komercyjne. 5.ZP-tereny zieleni urządzonej. SOW – strefa obserwacji archeologicznej.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00008381/6. Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 14.10..2021r.

Cena wywoławcza: 100.000,00 zł

Wadium: 10.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pokój nr 13 parter.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr  74 850 34 94 lub 74 85 85 226, 227 wew. 34. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl

 

Sporządziła: Beata Staryszak