Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lok. mieszk. poł. w Kłodzku przy ul. Korytowskiej 20 m. 11

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 09 listopada, 2021

Ilość wizyt: 71

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Korytowskiej 20 m. 11, o powierzchni 25,60 m², składającego się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 1,10 m² wraz
z udziałem w wysokości 319/10 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/4 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0697 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00056611/2.

 

Działka 4/4 AM-4 obręb Nowy Świat w 80% w znacznej części zabudowana budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, dwuklatkowym ul. Korytowska 20 – 20A, wolnostojącym o 3 kondygnacjach. Budynek w dobrym stanie.

 

Lokal mieszkalny ul. Korytowska 20 m. 11 zlokalizowany jest na III kondygnacji, ekspozycja zachodnia. Składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o powierzchni 25,60 m² oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 1,10 m². Instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna i gazowa. Lokal w średnim stanie technicznym i niskim standardzie wykończenia.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: MS 2 – teren zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

CENA WYWOŁAWCZA – 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021, poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalne postąpienie przetargowe –  850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać
„wadium – I przetarg ul. Korytowska 20 m. 11” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  10 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”