Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu zmiany w części tekstowej miejsc. planu zagosp. przestrz.-obręb 2 miasta Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 27 października, 2021

Ilość wizyt: 32

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

Burmistrza Strzegomia

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr nr 53/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2021., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 3 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r.

w siedzibie UrzęduMiejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publiczne Miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w sali nr 35, o godz. 1430.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione na piśmie do Burmistrza Strzegomia na adres Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom., lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: beata.fitas@strzegom.pl,beata.dudzinska@strzegom.pllub przez platformę ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 r.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia z siedzibą przy Rynek 38, 58-150 Strzegom i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta