Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 07 października, 2021

Ilość wizyt: 26

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu

Przetargi odbędą się w dniu 8 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9:00
Działka nr 91/51 o powierzchni 0,1153 ha
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN28 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Napowietrzna linia energetyczna. Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość wpisana w Księgę wieczystą SW1S/00018950/9. Działka położona przy ulicy Widokowej w Dobromierzu. W sąsiedztwie nowe zabudowania jednorodzinne. Działka ma kształt regularny, prostokątny, teren z lekkim spadkiem, w środkowej części działki skarpa. Nieruchomośc położona na terenie częściowo uzbrojonym, w drodze dojazdowej usytuowana sieć wodna i kanalizacyjna oraz elektryczna, przy czym do granic działki nie są doprowadzone żadne przyłącza. Dostęp do drogi gminnej (dz. nr 380) o nawierzchni utwardzonej żwirem.
Cena wywoławcza netto wynosi 57 100,00 zł. Wadium w wysokości 5 000,00 zł

Godzina 9:45
Działka nr 91/57 o powierzchni 0,1200 ha
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN28 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość wpisana w Księgę wieczystą SW1S/00018950/9. Działka położona przy ulicy Widokowej w Dobromierzu. W sąsiedztwie nowe zabudowania jednorodzinne. Działka ma kształt regularny, prostokątny, teren z lekkim spadkiem, w środkowej części działki skarpa. Nieruchomośc położona na terenie częściowo uzbrojonym, w drodze dojazdowej usytuowana sieć wodna i kanalizacyjna oraz elektryczna, przy czym do granic działki nie są doprowadzone żadne przyłącza. Dostęp do drogi gminnej (dz. nr 380) o nawierzchni utwardzonej żwirem.

Cena wywoławcza netto wynosi 57 500,00 zł. Wadium w wysokości 5 000,00 zł

Do ceny sprzedaży każdej z działek zostanie doliczony podatek 23 % VAT.

Wadium w podanej wysokości dla każdej nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2021 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz. Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu może odstapić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Osobom które nie wygrały przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonych przetargów z ważnych przyczyn.

Z up. Wójta
(-) Edward Krumplewski
Zastępca Wójta