Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów- Gmina Miejskiej Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesław Chrobrego 1

Data Publikacji: 06 października, 2021

Ilość wizyt: 46

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

V przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Podgrodzie ozn. geodezyjnie jako dz. nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów o powierzchni 0,1389 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o numerze SW1K/00062123/9,  sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe – ŁIV wraz z 1/6 udziału w działkach drogowych, stanowiących drogę wewnętrzną, o nr ewidencyjnych:  21/1, 21/9, 21/11, 21/13, 21/15, 21/16, 16/6 (AM-11), obręb Jurandów o łącznej powierzchni 0,2998 ha. Nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej o numerze SW1K/00106233/4.

 

Działka nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów – nieruchomość gruntowa położona w Kłodzku powyżej ulicy Podgrodzie, łączącej centrum miasta z drogą krajowa nr 8, dostępność komunikacyjna korzystna. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 metrów, wyjazd na drogę krajową nr 8 w odległości nieco ponad 1500 metrów. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, takowy dostęp będzie miała poprzez planowaną drogę wewnętrzną znajdującą się w granicach działek nr 21/1, 21/9, 21/11, 21/13, 21/15, 21/16, 16/6 (AM-11), obręb Jurandów. Kształt działki to nieforemny wielokąt zwrócony dłuższym bokiem w kierunku ulicy. Teren działki o dość znacznym spodku w kierunku zachodnim. Nieruchomość nieogrodzona, porośnięta roślinnością zielną oraz nielicznymi drzewami. Z uwagi na różnice wzniesień nie ma zagrożenia powodziowego. Okolica słabo zabudowana, w sąsiedztwie nieliczne domy jednorodzinne, na wschód i południowy wschód od nieruchomości znajduje się teren Fortu Owcza Góra. Warunki do zabudowy –  bardzo dobre.

Działki  nr 21/1, 21/9, 21/11, 21/13, 21/15, 21/16, 16/6 (AM-11), obręb Jurandów stanowią wąski pas zwrócony dłuższym bokiem w stronę ulicy Podgrodzie, o szerokości około 200 metrów i długości około 13 metrów. Działki znajdują się powyżej poziomu ulicy Podgrodzie, teren działek o dość znacznym spadku w kierunku zachodnim. Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone, porośnięte roślinnością zielną i nielicznymi krzewami. Przedmiotowe działki wchodzą w skład planowanej drogi wewnętrznej i przylegają od strony zachodniej do ulicy Podgrodzie, łączącej centrum miasta Kłodzka z DK nr 8. W sąsiedztwie działki znajdują się sieci energetyczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe, do których podłączenie należy uzgodnić z właścicielami.

 

Zgodnie ze uchwałą  nr LVII/574/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku”; w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio przyległych do fortu Owcza Góra, zwanej dalej planem miejscowym, teren działki nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów w Kłodzku wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 1-MN –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z obiektami towarzyszącymi, urządzeniami budowlanymi oraz zielenią; planowane budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz z garażami dobudowanymi lub wbudowanymi, w zespole obejmującym 8 budynków na wydzielonych działkach indywidualnych, dopuszczone nieuciążliwe usługi podstawowe, które mogą być sytuowane w parterach budynków mieszkalnych; działki  nr 21/1, 21/9, 21/11, 21/13, 21/15, 21/16, 16/6 (AM-11), obręb Jurandów  wchodzą w skład obszaru oznaczonego symbolem 1-KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów sprzedawana jest łącznie wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w drodze wewnętrznej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 21/1, 21/9, 21/11, 21/13, 21/15, 21/16, 16/6 (AM-11), obręb Jurandów, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z w/w planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.

 

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własna odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

 

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

Zaleca się uczestnikom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własna odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu: 02.03.2021 r. Cena wywoławcza w I przetargu: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Termin II przetargu: 11.05.2021 r. Cena wywoławcza w II przetargu: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Termin III przetargu: 30.07.2021 r. Cena wywoławcza w III przetargu: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Termin IV przetargu: 22.09.2021 r. Cena wywoławcza w IV przetargu: 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

 

 Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych ).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych), na konto Urzędu Miasta
  w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie 02.11.2021 r. W tytule przelewu należy podać:
  „V przetarg, Kłodzko, nr 21/14, ul. Podgrodzie” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2021 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 5. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;
 6. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 7. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu;
  w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 8. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość (na portalu internetowym www.doba.pl.).

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w  Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. nr 0-74 865 46 30.