Ogłoszenie o przyst. do sporządz. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. Gminy Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 06 października, 2021

Ilość wizyt: 49

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 6października 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierzuchwały nr XXXII/195/21 z dnia 4maja 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Dobromierzu, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: ug@dobromierz.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Dobromierz siedziba: plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, email: ug@dobromierz.pl.
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz.U.z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (Dz. U. z 2021 r. poz.247, ze zm.).
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod.dobromierz@grupaformat.pl
 • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl oraz w siedzibie Administratora.
 • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

 

 

Z up. Wójta

(-) Edward Krumplewski

Zastępca Wójta