Przetarg na sprzedaż nieruchomości – dz.nr 196/2, AM-2, Obr. Jaroszów

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 27 września, 2021

Ilość wizyt: 101

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 196/2, AM-2, Obr. Jaroszów o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0200 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położona w Jaroszów 94.

Ze względu na zły stan techniczny obu budynków przeznaczone są one do rozbiórki.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019588/7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek w gminie Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest w części symbolem 10 RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w części granica historycznego układu ruralistycznego, w części granica obszaru obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska.

Cena wywoławcza nieruchomości  15.000,00 zł

Wadium  – 1.500,00 zł

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1140 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

 

 

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.