Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o przetargu lok. na sprzedaż przy ul. Artura Grottgera 4 m. 9a

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 września, 2021

Ilość wizyt: 83

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku, ul. Artura Grottgera 4 m. 9a, o powierzchni 23,10 m², składającego się z jednego pokoju i przedpokoju z aneksem kuchennym wraz z udziałem w wysokości 2/100 cz. w nieruchomości wspólnej,
w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 16/1 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0325 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00047854/1.

 

Położenie korzystne – nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta, blisko centrum, ok. 200 m od Rynku i 300 m od dworca PKS/PKP. Dojazd korzystny. Nieruchomość w całości zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym.  Rok budowy 1895, zabudowa zwarta o 4 kondygnacjach plus poddasze użytkowe. Instalacje: Elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Lokal mieszkalny zlokalizowany na poddaszu, ekspozycja południowo-wschodnia. Lokal składa się z 1 pokoju o powierzchni 12,50 m² oraz przedpokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 10,60 m². Pomieszczenie WC do współużytkowania w częściach wspólnych nieruchomości, pomieszczenie na składowanie w częściach wspólnych nieruchomości, nie podlegają sprzedaży.

Z uwagi na stopień zużycia lokal wymaga modernizacji i remontu.


PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: 3 MU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Budynek ul. Artura Grottgera 4 figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

 WARUNKI PRZETARGU:

CENA WYWOŁAWCZA – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021, poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 Minimalne postąpienie przetargowe –  450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  21 października 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. A. Grottgera 4 m. 9a” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  27 października 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”