Przetarg na sprzedaż nieruchomości dz. nr 61/17 (AM-4) obręb Nowy Świat – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 08 września, 2021

Ilość wizyt: 68

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 61/17 (AM-4) obręb Nowy Świat o powierzchni 0,0019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00045462/2 wraz z ustanowieniem służebności drogi koniecznej, przechodu i przejazdu przez dz. nr 61/38 (AM-4) obręb Nowy Świat, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00098010/5.

 

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym istnieje potrzeba ustanowienia służebności drogi koniecznej przejazdu i przechodu na dz. nr 61/38 (AM-4) obręb Nowy Świat, księga wieczysta SW1K/00098010/5. Przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 61/17 (AM-4), obręb Nowy Świat, ustanowiona zostanie odpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 61/38 (AM-4), obręb Nowy Świat, objętej księgą wieczystą nr SW1K/00098010/5.

Wartość służebności w wysokości 1 700,00 zł netto  (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych) + 23% VAT tj. 2 091,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych) zostanie dodana do ceny nabycia.

 

Nieruchomość położona przy ul. Św. Wojciecha, położenie względem miasta peryferyjne. Dojazd korzystny.

 Garaż w zabudowie szeregowej, powierzchnia zabudowy 19 m². Podpiwniczenie – brak; instalacje: elektryczna. Stolarka drzwiowa drewniana, posadzki betonowe. Garaż jest w złym stanie technicznym, widoczne pęknięcia ścian nośnych.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane. Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANE:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem – MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

  1. CENA WYWOŁAWCZA – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

  1. Minimalne postąpienie przetargowe – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 11 października 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg garaż ul. Św. Wojciecha” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

  1. Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1


Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów
i udzielonej zgody.”