Przetarg na sprzedaż nieruchomości- Gmina Miejska Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego

Data Publikacji: 19 sierpnia, 2021

Ilość wizyt: 106

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku w rejonie ulicy Spółdzielczej i ulicy Witolda Pileckiego ozn. geodezyjnie jako dz. nr 9/4 (AM-1), obręb Nowe Miasto o pow. 0,1061 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00089857/8, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawnikiem oraz nielicznymi nasadzonymi w ostatnich latach drzewami. Działka położna jest pomiędzy ulicą Spółdzielczą a ulicą Witolda Pileckiego w Kłodzku. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Zwrócona jest dłuższym z boków w kierunku ulicy Spółdzielczej. Teren działki płaski, lekko opadający w kierunku wschodnim. Z nieruchomością sąsiaduje, powstałe w latach 80-tych osiedle wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obecna jest także charakterystyczna dla tego typu osiedli, powstała w ostatnich kilkudziesięciu latach, zabudowa handlowo-usługowa. Dojazd do działki korzystny, dostępność komunikacyjna dobra. Pomimo pewnej odległości od ścisłego centrum miasta, działka jest korzystnie położona z racji bliskości istniejących budynków, a co za tym idzie znacznej gęstości zaludnienia.

Zgodnie ze uchwałą nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku teren działki nr 9/4 (AM-1), obręb Nowe Miasto w Kłodzku wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem B32.U – teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu : 28.07.2021 r. Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła:
240 000,00 zł.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
  20 000,00 zł
  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 22.09.2021 r. W tytule przelewu należy podać:
  „II przetarg, Kłodzko, dz. nr 9/4, Nowe Miasto” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 3. Przetarg odbędzie się w dniu 29.09. 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość (na portalu internetowym www.doba.pl.).

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. nr 0-74 865 46 30.