Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 14 maja, 2021

Ilość wizyt: 193

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom oraz  prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały nr 24/21 z dnia 24.03.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego do dnia 07.06.2021 r. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Strzegomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 14 lit. d, art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy – należy składać na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z póżn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzegom z siedzibą w Strzegomiu, adres: 58-150 Strzegom Rynek 38, tel.: (074) 8560599, adres e-mailowy: strzegom@strzegom.pl;
  • będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: strzegom@strzegom.pl; oraz telefonu nr 74 860 599;
  • pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Administratora.

 

BURMISTRZ  STRZEGOMIA