Przetarg na oddanie w dzierżawę  działki rolnej nr 314/1, Obr. Międzyrzecze

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 12 maja, 2021

Ilość wizyt: 82

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ  STRZEGOMIA

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę  działki rolnej nr 314/1, Obr. Międzyrzecze o powierzchni 0,3000 ha (PsIII), położonej w miejscowości Międzyrzecze.

Oddanie w dzierżawę nastąpi na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29, I piętro.

Stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu wynosi – wartość 2,1000 dt żyta w skali roku.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  0,100 dt żyta.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

 

Szczegółowe informacje związanych z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 35 – II piętro lub telefonicznie pod nr 74/8560-542.

 

W przypadku zaistnienia ważnego powodu, ogłoszony przetarg może zostać odwołany.