Przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka nr 182, AM-2, Obr. Rusko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 26 kwietnia, 2021

Ilość wizyt: 59

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 182, AM-2, Obr. Rusko
o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,0300 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, garażem oraz dwoma murowanymi toaletami.

Ze względu na zły stan techniczny budynków przeznaczone są one  do rozbiórki.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00054604/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części gminy Strzegom, obejmującej obręby:  Bartoszówek, Jaroszów, Rusko, Skarżyce, Morawa, Międzyrzecze, uchwalonego Uchwałą Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18.10.2004 r. powyższa działka oznaczona jest częściowo symbolem MR zabudowa zagrodowa w części strefa OW obserwacji archeologicznej, w części strefa B ochrony konserwatorskiej, w części granica udokumentowanego złoża surowców mineralnych.

Cena wywoławcza nieruchomości  10.000,00 zł

Wadium  – 1.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2021 r.
o godz. 1030
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2021 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby

oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu