NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

Zgodnie z art. 33-36 i art. 38, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. , o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zmian.)  Starosta Kłodzki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82,  50-441 Wrocław w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 70/21, obręb Lasówka, gmina Bystrzyca Kłodzka na obszar Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w  trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24.10.2018 r. do 14.11.2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w  trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, dodatkowego pomieszczenia gospodarczego

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w  trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, dot. sześciu dodatkowych pomieszczeń gospodarczych

Informacja Burmistrza Kłodzka

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka
godnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – Wambierzyce

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 181/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 19 października 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Wambierzycach przy ul. Noworudzkiej 1. Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków […]