NAJNOWSZE KOMUNIKATY

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – UG Marcinowice

Wójt Gminy Marcinowice  informuje
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach ul. Tuwima 2, zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Wójta Nr 88/18.

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego

Zgodnie z art. 33-36 i art. 38, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. , o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zmian.)  Starosta Kłodzki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 82,  50-441 Wrocław w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 70/21, obręb Lasówka, gmina Bystrzyca Kłodzka na obszar Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 52,60m2 – Kłodzko

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym Burmistrza Miasta Kłodzka na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. dr Janusza Korczaka 49 m. 17 o powierzchni 52,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,00 m² oraz udziałem wynoszącymi łącznie 39/1 000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 2/1 (AM-8), obręb Zagórze o powierzchni 0,2158 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00061992/4.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,5779 ha – Ożary

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że zarządzeniem nr 223/2018 z dnia 12 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 228/3 o pow. 0,5779 ha, poz. rej. G. 254, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą […]

Informacja Starosty Kłodzkiego

Informacja Starosty Kłodzkiego Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Starosta Kłodzki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, na okres od dnia 13.09.2018r. do dnia 03.10.2018r. został wywieszony wykaz […]

Wykaz nieruchomości przekazanych do sprzedaży – UG Kamieniec Ząbkowicki

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: – Zarządzeniem Nr 221/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3. – Zarządzeniem Nr 222/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w […]