Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Sprzedaż nieruchomości w Ząbkowicach Śląskich

  • Ulica: Henryka Sienkiewicza 11
  • Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Opublikowano: 29 sierpnia 2017 08:49
Sprzedaż nieruchomości w Ząbkowicach Śląskich

Opis

Załącznik nr 1

do uchwały nr 240 / 2017

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. / podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Adres nieruchomości,

nr działki,

pow. działki,

nr KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego m.Ząbkowice Śląskie

Cena udziału 5/1000

w nierucho-mości

Forma zbycia

1.

Ząbkowice Śląskie

ul. Powstańców Warszawy 4,

- udział 5/1000

w dz-ce nr 50

( obr. Centrum, AM-13) o pow. 0,0973 ha,

Nr KW- SW1Z/ /00046308/4

Udział 5/1000 Powiatu Ząbkowickiego w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej

w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej

w ewidencji gruntów

i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o pow.

0,0973 ha.Teren działki

w całości zabudowany. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno- użytkowym

w zabudowie zwartej, składający się z pięciu budynków stanowiących funkcjonalną całość. Dwa główne budynki z dachem dwuspadowym, pozostałe

z dachami jednospado-

-wymi.Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej. Rok budowy 1933 ( zgodnie z kartoteką budynku). Budynek wpisany jest do wykazu zabytków.

Pzedmiotowy udział 5/1000 ( Pu=8,50 m2), to zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości, pomieszczenie gospodarcze

( kotłownia) o powierzchni 8,50 m2 położone na parterze budynku mieszkalno-użytkowego.

Przedmiotowy udział 5/1000 Powiatu Ząbkowickiego jest

w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego

w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 50 ( obr. Centrum, AM-13) położonej w Ząbkowicach Śląskich: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A8.1 MU1

Symbol podstawowego przeznaczenia

w granicach działki: MU1

Symbol dopuszczonego przeznaczenia

w granicach terenu: MN2

§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

1)MU1 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszka-niowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana

w formie zabudowy pierzejowej wraz

z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

§ 29.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

o symbolach:

2) MN2- podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa jednorodzinna wraz

z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: Strefa ochrony krajobrazu SK3;

W granicach działki znajduje się obiekt, który został oznaczony na rysunku planu jako 405z. Przedmiotowy obiekt został ujęty w wykazie zabytków nieruchomych objętych ochroną z mocy planu- poz.405 z- ul. Powstańców Warszawy 4.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą

z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji

( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

1.189,-zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych)

Sprzedaż w drodze bezprze-targowej

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 9 października 2017 r.

Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce

nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych

prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

Ząbkowice Śląskie, dnia 24.08.2017 r.

ID Komunikatu: 90359a51a7ea5a47

Brak Tagów

183 liczba wyświetleń, 6 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii