Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieuchomości zabudowanej – Ścinawka Średnia

 • Ulica: ul. Okrzei 1
 • Miejscowość: Kłodzko
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-300
 • Opublikowano: 6 listopada 2017 14:32
Przetarg na sprzedaż nieuchomości zabudowanej – Ścinawka Średnia

Opis

Nr . GN.6840.1.3.2014.GN3

Kłodzko, dn. 31   października   2017 r.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza

II (drugi) PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Gminie Radków, w Ścinawce Średniej, przy ul. Obrońców Westerplatte 5 oznaczonej geodezyjnie jako działki

–           nr  698 (AM – 3) o pow. 0,0197 ha zabudowana budynkiem parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek od wielu lat jest nieużytkowany.

–           nr 707 (AM – 3) o pow. 0,2738 ha, niezabudowana, teren zalewowy.

Dla nieruchomości  przez Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00007250/2.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr IV/14/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. działka nr 698 leży w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1 MU/RM, działka nr 707 w granicach obszaru oznaczonego symbolem 3 MU/RM. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa i zagrodowa. Obszar, w którym położone są obie działki znajduje się w zasięgu strefy zagrożenia powodziowego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani nie ma przeszkód  w rozporządzaniu nią.

Termin I przetargu: 12.09.2017 r.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 050,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt zł). W skład ceny wywoławczej wchodzi kwota 7 050,00 zł, która stanowi 50% wartość działki zabudowanej nr 698 i kwota 16 000,00 zł, która stanowi 50% wartość działki niezabudowanej nr 707.
 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 240,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści zł).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1 152,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa zł 50/100) na konto Starostwa Powiatowego   w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005, w terminie do dnia 4 grudnia  2017 r.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia  2017 r., o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego   w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302 – Biuro Rady Powiatu.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 2. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 3. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
 4. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 5. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r. w pokoju nr 217 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium  w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 217,tel. (0-74) 865 75 76.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, na bip.powiat.klodzko.pl (przetargi) oraz jest wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1, na parterze, jak również na tablicy ogłoszeń umieszczonej obok budynku Starostwa.

 

 

 

 

ID Komunikatu: 7115a00622797297

Brak Tagów

174 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii