Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Ząbkowice Śląskie

  • Ulica: ul. Prusa 5
  • Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-200
  • Opublikowano: 9 kwietnia 2018 10:36
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Ząbkowice Śląskie

Opis

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza pierwszy  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków   jako   działka   nr  21/2 o pow. 0,1055 ha, (KW- SW1Z/00062420/3). 

1) Dane dotyczące nieruchomości:

-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00062420/3 

– Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Zgodnie z  uchwałą  nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie  ( Dz. Urz. Woj.  Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404 ) obowązują następujące ustalenia dla  działki nr   21/2, AM-13,  obr. Centrum,

  1. Ząbkowice Śląskie:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem:  A 9.1  MU1  

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1- tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej.

„ § 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

1)  MU1 – podstawowe  przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej  wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem  terenu.”.

Dodatkowe informacje:

– SK1- Strefa ochrony konserwatorskiej;  SAO- Stefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań  na podstawie przepisów odrębnych SAO; Mury obronne.

Dla wskazanego obszaru  Rada Miejska Ząbkowic Śląskich  nie  wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

– Opis nieruchomości:

Nieruchomość   zabudowana  stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków  1,   oznaczona ewidencyjnie jako  działka nr  21/2 ( Bi)  o pow. 0,1055 ha. Teren działki ogrodzony ogrodzeniem  trwałym, zagospodarowany.  Na działce znajduje się budynek  biurowy oraz budynek garażowy. Dodatkowo na działce znajdują się drewniane komórki  ( nieujęte na mapie). Na terenie działki  znajduje się   pojedynczy drzewostan. Działka  na części zakrzaczona i zadrzewiona. Urządzenia infrastruktury technicznej ( energia , wodociągi, kanalizacja) znajdują się na terenie przedmiotowej nieruchomości.  Przez działkę  przebiegają podziemna sieć telekomunikacyjna wraz  z kilkoma studzienkami.  Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej ul. Proletariatczyków .

W/w  budynek biurowy   w zabudowie wolnostojącej, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej około 1935 r.  Budynek II piętrowy z poddaszem użytkowym  oraz podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną.  Dane techniczno- użytkowe budynku:  pow. użytk.bez piwnic: 691,42 m2,   pow. użytk. piwnic: 160,03 m2, kubatura: 4360 m3, pow. zabudowy.bud.  biurowego: 282m2. Pow. zabudowy bud.. garażowego: 68 m2,  pow.użytk.bud. .garażowego: 50,45m2.
( Przedmiotowa  nieruchomość jest w użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich ).

- Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi: 566.501,-zł
( słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych) )

2)  Nieruchomość  będąca przedmiotem  przetargu jest w  użyczeniu Starostwa Powiatowego    w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym  nieruchomość wolna jest od   innych   obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia  27 czerwca 2018 r.  o godz. 10:00 w budynku Starostwa  Powiatowego  w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5  –    sala nr 209.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  56.650,-zł

    ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)   w kasie Starostwa przy  Prusa 5 lub  na  konto   Starostwa   Powiatowego  w  Ząbkowicach   Śląskich

Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS  Ząbkowice Śląskie  do dnia 21 czerwca 2018 r.

5) Uczestnicy przetargu winni:

– legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

– w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać właściwe  pełnomocnictwa,    dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6)  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278   ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.

7) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny,  natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku  nie  stawienia  się  osoby   wygrywającej przetarg     do    zawarcia    notarialnej    umowy    sprzedaży,   wpłacone  wadium  ulega przepadkowi.

8) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

9) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.

 

 

Ząbkowice Śląskie, dnia  .05.04.2018 r.

Zarząd Powiatu

 

 

ID Komunikatu: 2855acb305d66ff1

Brak Tagów

248 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii