Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Kłodzko

 • Ulica: ul. Okrzei 1
 • Miejscowość: Kłodzko
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Opublikowano: 22 lutego 2017 13:08
Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Kłodzko

Opis

Nr GN. 6840.1.12.2016.GN3

Kłodzko, dn.   22  lutego 2017 r.

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

STAROSTA KŁODZKI
ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 108/1 (AM – 3)  obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.

Budynek murowany,  z 1 jedną kondygnacją podziemną i  dwiema kondygnacjami nadziemnymi) o  pow. całkowitej 620 m².

Budynek był wyposażony  w instalacje elektryczną, wod. – kan., c.o. i wentylację mechaniczną.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest z kompleksie zabudowań stanowiących niegdyś teren zamknięty Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, następnie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dostępność komunikacyjna do działki dobra, połączenie z siecią dróg miejskich poprzez teren przyległych działek. W sąsiedztwie teren użytkowany jest przez  Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dalszym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości objęte trwałym zarządem policji oraz siedziby służb celnych i inspekcji transportu drogowego

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca  2006 r. nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C 9 U – tereny zabudowy usługowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 501 000,00 zł. (słownie: pięćset jeden tysięcy zł ).
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 5 010,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dziesięć zł).
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 25 050,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt zł) na konto  Starostwa Powiatowego  w   Kłodzku    –   PBS w Strzelinie 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070 w terminie do dnia  24 kwietnia 2017 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz.10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  –           przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium, w formie papierowej.
  –           osobiste stawiennictwo w dniu  przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
  –           w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
  –          w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 4. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1090) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do 24 kwietnia 2017 r.       w pokoju nr 217 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.
 5. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 217, tel. (0-74) 865 75 76.
 6. Szczegółowe ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi na nieruchomości) oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Okrzei1, na parterze, jak również na tablicy ogłoszeń umieszczonej obok budynku Starostwa.

 

 

 

ID Komunikatu: 97358ad7e7c69052

Brak Tagów

189 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii