Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Ścinawka Średnia

 • Ulica: ul. Okrzei 1
 • Miejscowość: Kłodzko
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Opublikowano: 8 sierpnia 2017 11:51
Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Ścinawka Średnia

Opis

Nr . GN.6840.1.3.2014.GN3

Kłodzko, dn.   31  lipca   2017 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

STAROSTA KŁODZKI

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Gminie Radków, w Ścinawce Średniej, przy ul. Obrońców Westerplatte 5 oznaczonej geodezyjnie jako działki

–           nr  698 (AM – 3) o pow. 0,0197 ha zabudowana budynkiem parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek od wielu lat jest nieużytkowany.

–           nr 707 (AM – 3) o pow. 0,2738 ha, niezabudowana, teren zalewowy.

Dla nieruchomości  przez Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00007250/2.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr IV/14/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. działka nr 698 leży w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1 MU/RM, działka nr 707 w granicach obszaru oznaczonego symbolem                             3 MU/RM. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa i zagrodowa. Obszar             w którym położone są obie działki znajduje się w zasięgu strefy zagrożenia powodziowego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani nie ma przeszkód  w rozporządzaniu nią.

 

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 46 100,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto zł). W skład ceny wywoławczej wchodzi kwota 14 100,00 zł, która stanowi wartość działki zabudowanej nr 698 i kwota 32 000,00 zł, która stanowi wartość działki niezabudowanej nr 707.
 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 470,00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt zł).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:                 2 305,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta sto dwadzieścia pięć zł) na konto Starostwa Powiatowego   w Kłodzku – PBS w Strzelinie  25 9588 0004 7100 0244 2000 0070, w terminie do dnia 7.09. 2017 r.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 12.09. 2017 r., o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego   w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302 – Biuro Rady Powiatu.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 2. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
 3. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
 4. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub  w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 5. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 

 

 1. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia 7.09. 2017 r.            w pokoju nr 217 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium  w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.
 2. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 217,tel. (0-74) 865 75 76.
 3. Szczegółowe ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, na bip.powiat.klodzko.pl (przetargi) oraz jest wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1, na parterze, jak również na tablicy ogłoszeń umieszczonej obok budynku Starostwa.

 

 

 

ID Komunikatu: 29659899722d31ca

Brak Tagów

51 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii