Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Tłumaczowie

 • Ulica: ul. Rynek 1
 • Miejscowość: Radków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-400
 • Opublikowano: 17 maja 2017 13:48
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Tłumaczowie

Opis

GiGN.6840.21.2015.AJ

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej

 

Przedmiotem przetargu są  gminne nieruchomości gruntowe, położone w Tłumaczowie złożone z działek:

– nr 555/2 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,0146 ha. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako droga (dr). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022460/8. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Działki wolne są od obciążeń i zadłużeń, nie są przedmiotem zobowiązań, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłyby przedmiotem;

– nr 555/3 AM 2 o powierzchni ewidencyjnej 0,1118 ha. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIVb). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022481/1. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Działki wolne są od obciążeń i zadłużeń, nie są przedmiotem zobowiązań, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłyby przedmiotem;

 

Zgodnie z ustaleniami wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 555/2, 555/3 położonych w Tłumaczowie oznaczonych na rysunku planu symbolem R4 ustala się:

1)    Przeznaczenie podstawowe- tereny rolne

2)   Dopuszcza się obiekty, urządzenia, elementy zagospodarowania terenu związane z gruntami rolnymi, wynikające z przepisów szczególnych, włącznie z zabudową siedliskową.

3)   Dla dopuszczonej zabudowy ustala się:

 1. a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu,
 2. b) dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe), połacie dachowe o spadkach 30 -600, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe.
 3. c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie, ustala się maksymalna intensywność zabudowy 0,5.

4) Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych).

5)  Dopuszcza się urządzenia ochrony czynnej od kopalni – ekrany akustyczne, wały.

6)  Dopuszcza się zalesienie terenu.

 

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można szczegółowo w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 8).

Działki położone są we wsi Tłumaczów. Działki są niezabudowane, dojazd do działki 555/3 odbywa się drogą asfaltową poprzez działkę nr 555/2 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działki położone są na terenie z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim. Działki nie są uzbrojone. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne i zabudowa zagrodowa. Działki obecnie są nieużytkowane.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1264 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 150,00 zł netto (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Cena sprzedaży zostanie obciążona należnym podatkiem VAT.

Wadium z tytułu przystąpienia do przetargu wynosi 1 230,00 zł. Przetarg uznany zostanie za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość była już przedmiotem przetargu, który odbył się 05.10.2016r, 01.12.2016r., 12.01.2017r., 23.02.2017r., 30.03.2017r., 09.05.2017r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się dnia 29.06.2017r. o godzinie 10:30 w przyziemiu ratusza – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przy ul. Rynek 1

Warunki przetargu:

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium powinno być  wniesione w pieniądzu w terminie do dnia 23.06.2017r. w kasie tut. Urzędu lub na jego konto: 09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 tytułemWadium- dz. 555/2 i 555/3 AM 2 Tłumaczów. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu. Jeżeli uczestnikiem przetargu ma być małżeństwo a wpłata wadium dokonywana jest z konta indywidualnego jednego z małżonków lub  jeżeli nieruchomość nabywana jest przez kilka osób na współwłasność a wpłata wadium następuje z konta jednej osoby w tytule przelewu należy dopisać imiona i nazwiska osób wpłacających wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 1. w przypadku osób fizycznych: dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada, lub też złożenia oświadczenia, że pomiędzy nim
  a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa. Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem technicznym, prawnym oraz że powyższe przyjmuje bez zastrzeżeń.
 2. w przypadku osób prawnych: dowód wniesienia wadium, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, numer REGON, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu. Ponadto uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się
  z przedmiotem przetargu jego stanem technicznym, prawnym oraz że powyższe przyjmuje bez zastrzeżeń.

 

Osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 39), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą w wyznaczonym dla wpłaty wadium terminie uczestnictwo w przetargu i przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony o dacie i miejscu zawarcia umowy notarialnej odrębnym pismem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona na konto podane w w/w piśmie w taki sposób by umożliwić zaksięgowanie środków pieniężnych na koncie Urzędu najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Uwagi:

Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane  z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Organ wykonawczy gminy ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając przyczynę odwołania przetargu. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.

Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedaje się na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości na gruncie może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy granicami ewidencyjnymi a granicami ustalonymi na podstawie prac geodezyjnych zleconych przez nabywcę nieruchomości.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się do dnia 23.06.2017r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę –  w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pokój nr 9) lub pod numerem tel.  74 8735037. Do wglądu znajduje mapa ewidencyjna przedmiotowej nieruchomości oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Burmistrz

/-/ Jan Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 856591c45d8ec35c

Brak Tagów

76 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje