Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – Kłodzko

  • Ulica: ul. Okrzei 1
  • Miejscowość: Kłodzko
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 57-300
  • Opublikowano: 29 stycznia 2018 13:01
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – Kłodzko

Opis

Wyciąg z ogłoszenia

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kłodzku w okolicach ul. Rajskiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 28/18,  (AM-4), obręb Jurandów o pow. 4418 m², sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Ps III – pastwiska trwałe  oraz dz. nr 28/20, (AM-4), obręb Jurandów o pow. 1080 m², sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Ps III – pastwiska trwałe, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00026139/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku działka nr 28/18 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 3MN: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; wolnostojąca wraz z zabudową towarzyszącą realizowaną w formie garaży i budynków gospodarczych oraz symbolem ZP: przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona. Działka nr 28/20 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem KDW: teren drogi wewnętrznej.

W dziale III księgi wieczystej nr SW1K/00026139/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 6 100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Getin Noble Bank S.A.  nr 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia 09.03.2018 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, dz. nr 28/18, nr 28/20, (AM-4), obręb Jurandów” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się  15.03.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 

GN.6840.2.2.2017.GN6

 

ID Komunikatu: 8735a6f0c85489db

Brak Tagów

213 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii