Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości leśnej – Ligota Mała

  • Ulica: Rynek 10
  • Miejscowość: Niemcza
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 58-230
  • Opublikowano: 6 września 2017 10:55
Przetarg na sprzedaż nieruchomości leśnej – Ligota Mała

Opis

Niemcza, dnia 05.09.2017r.

 

                                     BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

                                                                  OGŁASZA

Pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnej, obręb Ligota Mała, Gmina Niemcza

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość leśna położona w obrębie Ligota Mała ,Gmina Niemcza w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 84 o pow. 0,7521 ha(LsIII). Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. W Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW  SW1D/00015131/7.Ksiega nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania i nie  była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z póż. zm.

Cena wywoławcza wynosi : 93 812,00 zł

Na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r.(tj. Dz. U. z 2016r. poz.710 z póź. zm.) sprzedaż nieruchomości leśnej zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium wynosi :  10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium okazanie dowodu wpłaty wadium oraz oświadczenie , że stan prawny i faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że miał niczym nieograniczone możliwości zbadania stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości i w związku z tym nie będzie występował z roszczeniami z tytułu wad nieruchomości, w przypadku osób fizycznych-dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  10  października 2017 rok o godz.9.00.

Ustalone wadium należy wpłacić w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 04 października 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  04 października 2017 roku.

Na podstawie art.37a ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie ustawy o lasach(Dz. U z 2016r.,poz.586) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe do działki nr 84 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las, z mocy ustawy przysługiwać będzie prawo pierwokupu tych gruntów. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.  Nieruchomość sprzedaje się  na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości na gruncie może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy granicami ewidencyjnymi a granicami ustalonymi na podstawie prac geodezyjnych zleconych przez nabywcę nieruchomości. W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłatę sądową ponosi strona nabywająca. Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających  na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa. Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

 

 

ID Komunikatu: 48659afc4c24d8e5

Brak Tagów

193 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii