Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Rokowania na sprzedaż nieruchomości 2,03 ha – Tłumaczów

 • Ulica: ul. Rynek 1
 • Miejscowość: Radków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-400
 • Opublikowano: 13 lipca 2018 12:15
Rokowania na sprzedaż nieruchomości 2,03 ha – Tłumaczów

Opis

GiGN.6840.29.2017.AJ

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej

 

 1. Przedmiot rokowań i cena wywoławcza.

Przedmiotem rokowań jest gminna nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 86 AM o powierzchni ewidencyjnej 2,03 ha położona w Tłumaczowie. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIIIb-2,03 ha).  Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022481/1. Działka wydzierżawiana jest na cele rolne na podstawie umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 30.09.2018r. Ponadto nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zadłużeń, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są również inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu rokowań.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków, działka nr 86 położona w Tłumaczowie leży w granicach obszaru przeznaczonego na cele terenów rolniczych oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R. Na w/w działce dopuszcza się zabudowę zagrodową.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można szczegółowo w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 8).

Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w terenie pagórkowatym. Dostęp do nieruchomości odbywa się drogą nieutwardzoną. Działka nie jest uzbrojona. Działka użytkowana jest rolniczo. Sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 000,00 zł netto (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Cena sprzedaży zostanie obciążona należnym podatkiem VAT.

Przedmiotowa nieruchomość była już przedmiotem przetargu, który odbył się 11.01.2018r., 09.05.2018r., 10.07.2018r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 1. Termin i miejsce rokowań.

Rokowania odbędą się dnia 13 sierpnia 2018r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przy ul. Rynek 1 (wejście od strony fontanny).

III. Podmioty uprawnione do udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą wziąć udział:

 1. a) rolnicy indywidualni tj. osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Jeśli zbywana nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków;
 2. b) jednostki samorządu terytorialnego;
 3. c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwana dalej Krajowym Ośrodkiem);
 4. d) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 5. e) parki narodowe, jeżeli zakupu dokonują na cele związane z ochroną przyrody;
 6. f) osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.)

g)spółka prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne.

Rokowania ogranicza się do w/w podmiotów, ponieważ stanowią one krąg osób uprawnionych do nabycia od Gminy nieruchomości rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Warunki przystąpienia do rokowań i postępowania przed komisją.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki w sposób określony w rozdziale V oraz pisemne zgłoszenie w nich swojego uczestnictwa do dnia 6 sierpnia 2018r. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, ul Rynek 1, 57-420 Radków, pokój nr 13, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, działka nr 86 AM 1, Tłumaczów”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę z uwzględnieniem warunku, iż proponowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej min. o 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. o kwotę 520,00 zł.
 5. sposób zapłaty ceny sprzedaży

–  zapłata ceny  nastąpić może w pieniądzu w całości lub na raty

– jeżeli spłata ceny ma nastąpić w formie ratalnej należy podać wysokość pierwszej wpłaty, która podlegać będzie zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości z zastrzeżeniem, że pierwsza wpłata nie może być mniejsza niż 10 400,00 zł brutto oraz końcowy termin spłaty pozostałej kwoty z zastrzeżeniem iż termin ten nie może być dłuższy niż pięć lat licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. Należy również podać częstotliwość zapłaty rat (tj. raty miesięczne, kwartalne lub roczne).

 1. f) oświadczenie, iż zgłaszający:

– poinformowany został, że w przypadku złożenia zgłoszenia po wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, a także                                     w przypadku podania błędnych danych lub braków formalnych zgłoszenia, a także jeżeli zgłoszenie budzić będzie wątpliwości co do jego treści (np. nieczytelność itp.) zgłaszający nie zostanie dopuszczony do ustnej części rokowań;

– podał w zgłoszeniu informacje zgodne z prawdą, a załączniki odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny;

– zapoznał się z przedmiotem rokowań, jego sposobem zagospodarowania oraz stanem techniczny i prawnym i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

Wraz ze zgłoszenie przedłożyć należy:

 1. a) w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do rokowań, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada, lub też dokument potwierdzający, że pomiędzy nim a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa,
 2. b) w przypadku osoby, o której mowa w rozdziale III pkt f, również kserokopię zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka,
 3. c) w przypadku osób prawnych wymienionych w rozdziale III pkt b, c, d, e, g:

– aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru zawierający informację o osobach upoważnionych do reprezentowania danej osoby prawnej,

– zgodę odpowiedniego dla danej osoby prawnej organu  zezwalającą na nabycie nieruchomości,

– pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w rokowaniach.

 1. d) rolnik indywidualny zobowiązany jest ponadto do zgłoszenia udziału w rokowaniach dołączyć:

-zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, z którego wynika, że rolnik co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona przynajmniej jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – zaświadczenie należy pobrać we właściwym urzędzie gminy.

– oświadczenie, że osobiście prowadzi swoje gospodarstwo rolne (uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli  pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie) oraz oświadczenie, o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących jego własność, dzierżawionych, pozostających w użytkowaniu wieczystym bądź w samoistnym posiadaniu oraz że w/w łączna powierzchnia użytków rolnych wraz z powierzchnią gruntów rolnych nabytych w drodze organizowanego przez Gminę przetargu nie przekroczy 300 ha. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej (np. współwłasności majątkowej małżonków) uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.

Oświadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie należy poświadczyć stosownym zaświadczeniem wydanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa. (UWAGA: gotowy druk oświadczenia dostępny jest w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz opublikowany został do pobrania na stronie internetowej www.radkowklodzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jako załącznik do niniejszego ogłoszenia).

– dokumenty wymienione w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012r, poz. 109) potwierdzające:

* wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

* tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w rolnictwie, lub

* wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w rolnictwie, lub

* wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5- letniego stażu pracy w rolnictwie.

Za staż pracy, o którym mowa powyższej, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

– prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

– była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

– wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

– odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Do zamkniętej koperty zawierającej zgłoszenie należy przypiąć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 1. Zaliczka.

1) Zaliczka z tytułu przystąpienia do rokowań wynosi 10 400,00 zł i powinno być wniesione w pieniądzu do kasy tut. Urzędu lub na jego konto nr  09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 w terminie umożliwiającym zaksięgowanie wpłaty na koncie Urzędu do dnia 6 sierpnia 2018r.

2) Wpłaty należy dokonać tytułem „Zaliczka – rokowania działka nr 86, Tłumaczów”. W tytule wpłaty należy wpisać również imiona i nazwiska wszystkich osób zamierzających przystąpić do rokowań.

3) Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,                        a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora rokowań, zaliczka przepada na rzecz organizatora rokowań. Osobom, które nie wygrały rokowań zaliczka zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.

4) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie złożą kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Oryginały w/w zaświadczenia lub decyzji należy przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania w dniu rokowań.

 1. Prawo pierwokupu nieruchomości.

Prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Prawo pierwokupu przysługujące Krajowemu Ośrodkowi nie ma zastosowania do przypadków, kiedy nabywcą nieruchomości jest:

– jednostka samorządu terytorialnego;

– Skarb Państwa;

– spółka o, której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca

– osoba, która na nabycie nieruchomości uzyskała zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka, o której mowa w art. 2 ust. 4 w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawo pierwokupu nie przysługuje również Krajowemu Ośrodkowi jeżeli wyłonionym w przetargu nabywcą nieruchomości rolnej będzie osoba, która nabycia nieruchomości rolnej dokonuje na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania ta osoba lub gminie graniczącej z tą gminą.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy rokowań biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa, które zobowiązani są przedłożyć do wglądu komisji w dniu rokowań.
 2. W rokowaniach nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 1. Wszystkie osoby stające do rokowań zobowiązane są do przedłożenia na żądanie komisji dowodów osobistych lub innych dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość, oryginałów dokumentów, których kserokopie złożone zostały jako załączniki do zgłoszenia udziału w rokowaniach. Brak oryginałów, o których mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z udziału w ustnej części rokowań. Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa.
 2. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski;
 3. W przypadku rozłożenia spłaty ceny sprzedaży na raty, wpłaty dokonywane przez nabywcę przed ustalonym w rokowaniach terminem zapłaty kolejnej raty w pierwszej kolejności zaliczone będą na odsetki należne na dzień dokonania wpłaty, a dalszej kolejności na należność główną;
 4. Dla zabezpieczenia wierzytelności aktem notarialnym ustanowiona zostanie na zbywanej nieruchomości hipoteka do ceny osiągniętej
  w przetargu.
 5. Zwycięzca rokowań aktem notarialnym dotyczącym nabycia przedmiotowej nieruchomości co do obowiązku zapłaty reszty ceny sprzedaży
  w podanych wyżej terminach i w podany sposób podda się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt.4 kpc.
 6. Do rat płatnych po ustalonym w akcie notarialnym terminie doliczane będą odsetki karne.
 7. Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 8. Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od zawiadomienia o wyniku rokowań wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań. W przypadku wniesienia skargi, czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Burmistrz ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach, podając przyczynę odwołania. Informacje o odwołaniu rokowań podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.
 10. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 11. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 12. Zwycięzca rokowań zostanie powiadomiony o dacie i miejscu zawarcia umowy notarialnej odrębnym pismem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 13. Rokowania zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 14. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może odbyć się jedynie staraniem i na koszt nabywcy.
 15. Z warunkami rokowań oraz z przedmiotem rokowań można zapoznać się do dnia 6 sierpnia 2018r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę – w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój nr 9) lub pod numerem telefonu 74 873 50 37.
 16. W w/w referacie do wglądu znajduje się mapa ewidencyjna przedmiotowej nieruchomości oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Burmistrz

/-/ Jan Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 3155b4889377a72a

Brak Tagów

33 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Popularne Komunikaty

Inne Informacje

 • Brak kategorii