Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,4864 ha – Jurandów

 • Ulica: ul. Okrzei 1
 • Miejscowość: Kłodzko
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-300
 • Opublikowano: 4 sierpnia 2017 12:42
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,4864 ha – Jurandów

Opis

 

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku w rejonie osiedla Owcza Góra, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/33 (AM-15) obręb 0004 Jurandów, o powierzchni 0,4864 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne (R III b), ujawnionej w  księdze wieczystej nr SW1K/00092924/3.

Nieruchomość niezabudowana, kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski z lekkim wzniesieniem. W sąsiedztwie nieruchomości występuje energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz. Dostęp do drogi publicznej poprzez wydzielone geodezyjnie, nieurządzone w terenie drogi wewnętrzne, połączone z siecią dróg urządzonych w obszarze osiedla Owcza Góra.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku, zatwierdzona uchwałą nr XVI/183/2011 Rady Miejskiej w kłodzku z dnia 29 grudnia 2011 r.  (Dz. Urz. Woj. Dolnośl.  z 17.02.2012 r. poz. 681). W planie obszar ten oznaczony jest symbolem E10 MW – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usług zamieszkania zbiorowego; przeznaczenie towarzyszące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe,  budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów MW; sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na cele upraw rolnych zawartą na czas nieokreślony.

warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 322 600,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 3 230,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 32 260,00  zł  (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 06.09.2017 r. W tytule przelewu należy podać: „Owcza Góra, dz. nr 2/33” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta  w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 5. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;
 6. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z ważnym dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 7. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.
 8. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 10. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.
 14. Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 15. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30.
 16. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku, um.bip.klodzko.pl (PRZETARGI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 20759845d0e05ac0

Brak Tagów

73 liczba wyświetleń, 5 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii