Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,45 ha – Ścinawka Dolna

 • Ulica: ul. Rynek 1
 • Miejscowość: Radków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-400
 • Opublikowano: 4 września 2017 10:06
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,45 ha – Ścinawka Dolna

Opis

GiGN.6840.15.2017.AJ

Burmistrz Miasta i Gminy Radków ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż gminnej nieruchomości rolnej

 

 1. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza.

 

Przedmiotem przetargu jest gminna nieruchomość rolna, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 842 AM 1 o powierzchni ewidencyjnej 0,45 ha położona w Ścinawce Dolnej. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIIIa-0,45 ha). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022511/1. Działka nr 842 wydzierżawiana jest na cele rolne na podstawie umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 30.09.2018r. Ponadto nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zadłużeń, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są również inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków działka nr 842 położona w Ścinawce Dolnej leży w granicach obszaru stanowiącego tereny użytków rolnych- uprawy polowe oznaczonego na rysunku planu symbolem RP.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można szczegółowo w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 8).

Działka jest niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest w terenie ze spadkiem w kierunku północnym. Dostęp do działki odbywa się drogą nieutwardzoną. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny rolne. Działka jest użytkowana rolniczo, nie jest uzbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych). Cena sprzedaży zwolniona jest
z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 1. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2017r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przy           ul. Rynek 1 (wejście od strony fontanny).

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział:

 1. a) rolnicy indywidualni tj. osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałe w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Jeśli zbywana nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków;
 2. b) jednostki samorządu terytorialnego;
 3. c) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych (zwanej dalej Agencją);
 4. d) osoby prawne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 5. e) parki narodowe, jeżeli zakupu dokonują na cele związane z ochroną przyrody;
 6. f) osoby, które uzyskały zgodę Prezesa Agencji, o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.)

Przetarg ogranicza się do w/w podmiotów, ponieważ stanowią one krąg osób uprawnionych do nabycia od Gminy nieruchomości rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu.

Podmioty uprawnione do przystąpienia do przetargu mogą wziąć w nim udział pod warunkiem, że:

1) Wpłacą wadium w sposób określony w rozdziale V.

2) Złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu zawierające:

 1. datę sporządzenia zgłoszenia;
 2. imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej zamierzającej wziąć udział w przetargu, adres zameldowania lub siedziby oraz numer PESEL/REGON, nr telefonu kontaktowego;
 3. nr geodezyjny nieruchomości, której przetarg dotyczy, jej położenie oraz datę przetargu;
 4. oświadczenia, iż zgłaszający:

– poinformowany został, że w przypadku złożenia zgłoszenia po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, a także w przypadku podania błędnych danych lub braków formalnych zgłoszenia oraz w przypadku gdy zgłoszenie budzić będzie wątpliwości co do jego treści (np. ze względu na nieczytelność itp.), zgłaszający nie zostanie dopuszczony do przetargu;

– podał w zgłoszeniu informacje zgodne z prawdą, a załączniki odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny;

– zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz z jego warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

– zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego sposobem zagospodarowania oraz stanem technicznym i prawnym;

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanego przez Urząd przetargu zgodnie z art. 23 ustawy z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Gotowe druki zgłoszeń (DRUK nr 1) dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz opublikowane zostały do pobrania na jego stronie internetowej www.radkowklodzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jako załączniki do ogłoszenia o przetargu.

Ponadto do zgłoszenia dołączyć należy:

 1. potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał lub kserokopie dowodu wpłaty, wydruk elektronicznego potwierdzenia przelewu);
 2. osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada, lub też dokument potwierdzający, że pomiędzy nim a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa,
 3. w przypadku osoby, o której mowa w rozdziale III pkt f, oprócz dokumentów wymienionych w pkt e i f również kserokopię zgody Prezesa Agencji,
 4. h) w przypadku podmiotów wymienionych w rozdziale III pkt b, c, d, e :

– potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał lub kserokopie dowodu wpłaty, wydruk elektronicznego potwierdzenia przelewu);

– aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru zawierający informację o osobach upoważnionych do reprezentowania danej osoby prawnej,

– zgodę odpowiedniego dla danej osoby prawnej organu  zezwalającą na nabycie nieruchomości,

– pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

 

3) Rolnik indywidualny zobowiązany jest ponadto do zgłoszenia udziału w przetargu dołączyć:

 1. a) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, z którego wynika, że rolnik co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona przynajmniej jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – zaświadczenie należy pobrać we właściwym urzędzie gminy.
 2. b) oświadczenie, że osobiście prowadzi swoje gospodarstwo rolne (uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie) oraz oświadczenie, o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących jego własność, dzierżawionych, pozostających w użytkowaniu wieczystym bądź w samoistnym posiadaniu oraz że w/w łączna powierzchnia użytków rolnych wraz z powierzchnią gruntów rolnych nabytych w drodze organizowanego przez Gminę przetargu nie przekroczy 300 ha. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej (np. współwłasności majątkowej małżonków) uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.

Oświadczenia, o których mowa w niniejszym punkcie należy poświadczyć stosownym zaświadczeniem wydanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa.

 

 

(UWAGA: gotowe druki oświadczeń (Druk nr 2) dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz opublikowane zostały do pobrania na jego stronie internetowej www.radkowklodzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jako załączniki do ogłoszenia o przetargu).

 1. c) dokumenty wymienione w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012r, poz. 109) potwierdzające:

– wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

– tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w rolnictwie, lub

– wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w rolnictwie, lub

– wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5- letniego stażu pracy w rolnictwie.

Za staż pracy, o którym mowa powyższej, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

– prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

– była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

– wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

– odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 1. Wadium.

1) Wadium z tytułu przystąpienia do przetargu wynosi 2 200,00 zł i powinno być wniesione w pieniądzu do kasy tut. Urzędu lub na jego konto nr  09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 w terminie umożliwiającym zaksięgowanie wpłaty na koncie Urzędu do dnia 29 września 2017r.

2) Wpłaty należy dokonać tytułem „Wadium- dz. nr 842 AM1 Ścinawka Dolna”. W tytule wpłaty należy wpisać również imiona i nazwiska wszystkich osób zamierzających przystąpić do przetargu.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,                        a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym                                w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie złożą kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Oryginały w/w zaświadczenia lub decyzji należy przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg w dniu przetargu.

 

 1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. IV ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29 września 2017r. osobiście, za pomocą kuriera lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@radkowklodzki.pl lub faksem na nr tel. +48 748735015. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego dostarczenia do  sekretariatu Urzędu, w godzinach jego pracy (poniedziałek 800-1700, wtorek – czwartek 800-1600, piątek 800-1500).  W przypadku przesyłania zgłoszenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej należy potwierdzić jego dostarczenie telefonicznie pod nr tel. +48 748735014.

 

VII. Informacja o osobach zakwalifikowanych do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 5 października 2017r.

 

VIII. Prawo pierwokupu nieruchomości.

Ponieważ zbywany grunt jest wydzierżawiany, dzierżawcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeżeli dzierżawca nie spełni wymogów ustawowych prawa pierwokupu lub nie wykona tego prawa prawo pierwokupu przysługuje Agencji.

Prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy lub Agencji nie ma zastosowania do przypadków, kiedy nabywcą nieruchomości jest:

– jednostka samorządu terytorialnego;

– Skarb Państwa;

– osoba, która na nabycie nieruchomości uzyskała zgodę Prezesa Agencji, o której mowa w art. 2 ust. 4 w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawo pierwokupu nie przysługuje również Agencji jeżeli wyłonionym w przetargu nabywcą nieruchomości rolnej będzie osoba, która nabycia nieruchomości rolnej dokonuje na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania ta osoba lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

 1. Informacje dodatkowe
 2. Uczestnik przetargu winien w trakcie przetargu przedłożyć na wezwanie komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oryginały dokumentów, których kserokopie dołączył do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa, które zobowiązani są przedłożyć do wglądu komisji przetargowej w dniu przetargu.
 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 5. Przetarg uznany zostanie za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
 7. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 8. Zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony o dacie i miejscu zawarcia umowy notarialnej odrębnym pismem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona na konto podane w w/w piśmie w taki sposób by umożliwić zaksięgowanie środków pieniężnych na koncie Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 9. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Organ wykonawczy gminy ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając przyczynę odwołania przetargu. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.
 11. Nieruchomości sprzedaje się na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 12. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 2. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się do dnia 29 września 2017r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę – w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pokój nr 9) lub pod numerem tel. 74 8735037. W w/w referacie uzyskać można wgląd do mapy ewidencyjnej zbywanej nieruchomości oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Burmistrz

/-/ Jan Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Komunikatu: 98159ad173ef23f7

Brak Tagów

102 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii