Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0473 ha – Gilów

  • Ulica: Rynek 10
  • Miejscowość: Niemcza
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 58-230
  • Opublikowano: 31 stycznia 2017 13:54
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0473 ha – Gilów

Opis

        Niemcza, dnia 17.01.2017r.

 

 

                                BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NIEMCZA

                                                    OGŁASZA

 

Pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , obręb Gilów, Gmina Niemcza

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana   położona  w  Gminie  Niemcza , obręb Gilów  w granicach działki nr  112/6  o powierzchni 0,0473ha, Nr KW SW1D/00015142/7 .

Nieruchomość niezabudowana dla której nie obowiązuje miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza uchwalone Uchwałą Nr XIX/93/16 Rady Miejskiej Niemczy z dnia 29 kwietnia  2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany ustala następujące przeznaczenie tego terenu: działka nr 112/6 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami oznaczonym symbolem M2.Położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej tożsamej z historycznym układem ruralistycznym oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej. Działka jest niezabudowana w kształcie zbliżonym do kwadratu ,działka ogrodzona. Ogrodzenie działki nie jest własnością gminy i nie  stanowi przedmiotu przetargu. Dojazd do działki  z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza wynosi :  12.246,00zł

W/w nieruchomość stanowi własność Gminy Niemcza i wolna jest od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,pokój nr 6 , I piętro , dnia  23 lutego 2017 rok o godz.9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa  tysiąc zł.) w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza , pokój nr 3 , do  godziny 12.00 do dnia 17 lutego 2017 roku lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w  Niemczy nr 34 9533 1056 2006 0000 4646 0005  w terminie do dnia  17 lutego 2017 roku.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.  Nieruchomość sprzedaje się  na podstawie danych ewidencyjnych.

Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości na gruncie może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy granicami ewidencyjnymi a granicami ustalonymi na podstawie prac geodezyjnych zleconych przez nabywcę nieruchomości. W przypadku uchylenia się  od zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz opłatę sądową ponosi strona nabywająca. Cena przetargowa nieruchomości winna być wpłacona  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających  na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa.

Zastrzega się prawo  odwołania  lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza ,Rynek 10 ( pokój nr 5 ), lub tel.( 074 8376 994).

ID Komunikatu: 6685890888de7908

Brak Tagów

253 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii