Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Przetarg na dzierżawę nieruchomości (toaleta publiczna) – Kłodzko

 • Ulica: ul. Chrobrego 1
 • Miejscowość: Kłodzko
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-300
 • Opublikowano: 12 maja 2017 11:32
Przetarg na dzierżawę nieruchomości (toaleta publiczna) – Kłodzko

Opis

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 miesięcy tj. od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. budynku toalety publicznej o powierzchni 36,57 m2, położonego przy ul. Romualda Traugutta 11 w Parku Strażackim, z przeznaczeniem na prowadzenie toalety publicznej.

 

Nieruchomość obejmuje część działki oznaczonej geodezyjnie nr 2 (AM-1) obręb Centrum, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00092596/4 i jest zabudowana obiektem toalety publicznej o powierzchni 36,57 m2. Teren objęty jest projektem unijnym. Dopuszczono możliwość wydzierżawienia terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem dochowania zasad konkurencyjności wraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia zawartą na czas nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni budynku wynosi 1,00 zł netto (słownie: trzy złote netto) miesięcznie.

Do stawki czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (Vat 23%). Na dzierżawcy ciąży również obowiązek pokrycia kosztów dostawy mediów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

Opłatę z tytułu dzierżawy należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020. Czynsz z tytułu dzierżawy może zostać aktualizowany corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r.  o godz. 9:30 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku przy Placu Bolesława Chrobrego 1, w sali  128 na I piętrze.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych), na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 16 maja 2017  r., z dopiskiem „wadium dzierżawa obiektu toalety publicznej ul. Traugutta”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Urzędu Miasta.
 2. Osobiste stawiennictwo się w dniu przetargu oraz przedstawienie komisji przetargowej:
 • potwierdzenia wniesienia wadium
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, a ponadto w przypadku przedsiębiorców aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru oraz dokumentu upoważniającego do działania w ich imieniu,
 • osoba reprezentująca uczestnika przetargu musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z notarialnym poświadczeniem podpisu.
 1. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przyszłych należności z tytułu czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko.
 2. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu przetargu, przy czym powinny one złożyć w dniu zakończenia przetargu pisemną informację o numerze rachunku bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium. W przypadku odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wadium zostanie zwrócone do trzech dni po jego odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 oraz umieszczone na stronach internetowych Gminy Miejskiej Kłodzko, a także opublikowane w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, pok.123 (I piętro) tel. 74/865-46-29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Zawadzka, tel. 74/865-46-29

ID Komunikatu: 93059158e6f5900e

Brak Tagów

77 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje