Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Nabór na stanowisko urzędnicze – UMiG Niemcza

 • Ulica: Rynek 10
 • Miejscowość: Niemcza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 58-230
 • Opublikowano: 12 marca 2018 10:38
Nabór na stanowisko urzędnicze – UMiG Niemcza

Opis

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W NIEMCZY, RYNEK 10, 58-230 NIEMCZA

 

 

 

 1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy – 1 etat.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo skarbowe,
 4. staż pracy – minimum 3 lata,
 5. wykształcenie – wyższe, mile widziane wykształcenie z zakresu budownictwa,
 6. znajomość przepisów prawa z zakresu: samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 7. biegłą znajomość pakietu Ms Office oraz programów graficznych,
 8. prawo jazdy kat.B.​

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. doświadczenie w pracy samorządowej,
 3. wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,
 4. dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność w wykonaniu obowiązków służbowych, nieposzlakowana opinia.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W ZAKRESIE ZADAŃ OGÓLNYCH:

1.Merytoryczne przygotowanie projektów uchwał organów Gminy i zarządzeń Burmistrza w powierzonym zakresie działania.

 1. Przygotowania wniosków do projektu budżetu Gminy na poszczególne lata w zakresie zadań wykonywanych przez inspektora.

3.Prowadzenie procedur dotyczących zamówień publicznych w zakresie zadań wykonywanych przez inspektora.

4.Sporządzanie sprawozdawczości w ramach działania inspektora.
W ZAKRESIE INWESTYCJI I REMONTÓW ORAZ PLANOWANIA
1. Przygotowanie terenów, tras, miejsc, dokumentów formalno – prawnych dotyczacych realizacji inwestycji i remontów.

2.Uzgadnianie i zawieranie umów w sprawie:

 1. a) zezwoleń na korzystanie z nieruchomości, przez które przebiegać będą inwestycje (instytucje, osoby prawne, itp.),

b)uczestniczenia przyszłych użytkowników w kosztach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

3.Przygotowanie, opracowanie i prowadzenie procedur przetargowych na opracowanie projektów i dokumentacji technicznych, na wyłonienie wykonawców: robót budowlanych, usług, nadzorów inwestycyjnych, zastępstw inwestycyjnych niezależnie od źródeł finansowania projektów.

4.Uzgadnianie i prowadzenie spraw formalnych, związanych z protestami, odwołaniami, aż do ostatecznych postanowień organów centralnych bądź sądów we wszystkich prowadzonych sprawach.

 1. Zgłaszanie organom architektoniczno-budowlanym oraz nadzoru budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót i budów, a także współpraca z instytucjami budowlanymi, ochrony środowiska itp.
 2. Koordynacja przebiegu procesu inwestycyjnego, współpraca z wykonawcami, inspektorami, jednostkami koordynującymi.
 3. Uzgadnianie i rozlicznie zadań inwestycyjnych i remontów.
 4. Egzekwowanie gwarancji wykonawców, przeglądy w okresie gwarancji, aż do ustalenia obowiązywania gwarancji, rozliczenia i zwrotu zabezpieczeń.
 5. Współpraca z Referatem Promocji i Rozwoju Lokalnego przy opracowaniu wniosków o dotację i inne formy pomocy finansowej na inwestycje z funduszy centralnych, wojewódzkich, powiatowych, zagranicznych. Współpraca z instytucjami opiniującymi na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, centralnym, itp.
 6. Współpraca z Referatem Promocji i Rozwoju Lokalnego przy rozliczaniu środków pomocowych uzyskanych na inwestycje – dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne, ich całkowite rozliczenie, częściowe umorzenia (opinie, postanowienia, decyzje, itp.).
 7. Współpraca z Referatem Promocji i Rozwoju Lokalnego w zakresie kontroli poniesionych nakładów inwestycyjnych w zakresie ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.
  12. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu, dotyczących inwestycji i remontów, od strony rzeczowo – technicznej i finansowej.
 8. Przygotowanie opinii dot. zgodności projektów podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego lub innymi przepisami odrębnymi.
 9. Przygotowywanie i udzielanie informacji dot. przeznaczenia terenów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania gminy.
 10. Podejmowanie czynności w związku z opracowaniem studium i zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 11. Podejmowanie czynności w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i zmian do planu.
 12. Przygotowywanie dokumentacji w sprawie udzielania zamówień publicznych w wyżej wymienionych sprawach.
 13. Prowadzenie postępowań, dotyczących wydania decyzjoi o warunkach zabudowy i decyzji lakalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 2. życiorys (CV),
 3. list motywacyjny,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 6. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.Dz.U.2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2016.902),
 11. kandydat, będący osobą niepełnosprawną – przedstawia kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność*.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • Czas pracy: podstawowy jednozmianowy,
 • Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 • Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2016.902)”.

 

Pod klauzulą kandydat musi złożyć swój podpis.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza (I piętro, pokój nr 10) lub przesłać pocztą w terminie do dnia

27 marca 2018r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i zamówień publicznych„.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta  i Gminy Niemcza.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy w marcu 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 8376 068.

 

 

 

  Zastępca Burmistrza

  Kazimierz Figzał

Niemcza, 12.03.2018 rok

ID Komunikatu: 2055aa649b9d19cc

Brak Tagów

443 liczba wyświetleń, 2 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii