Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Konkurs ofert na wynajem stanowiska handlowego w zakresie sprzedaży piwa

  • Ulica: ul. Piastowska 1
  • Miejscowość: Dzierżoniów
  • Województwo: dolnośląskie
  • Kraj: Polska
  • Kod: 58-200
  • Opublikowano: 21 sierpnia 2017 09:36
Konkurs ofert na wynajem stanowiska handlowego w zakresie sprzedaży piwa

Opis

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYNAJEM STANOWISKA HANDLOWEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PIWA
Podczas imprezy plenerowej w dniu 03.09.2017 – DOŻYNKI GMINNE 2017

1. ORGANIZATOR

Gmina Dzierżoniów
Adres: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Tel.: 74 8325681
email osoby prowadzącej sprawę: m.tyszer@ug.dzierżoniów.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI

1) Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi podczas imprezy „DOŻYNKI GMINNE 2017” na terenie placu przy Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Mościsku (adres obiektu: ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko) w dniu 03.09.2017 r. w godzinach 13:00-24:00 w zakresie sprzedaży piwa zgodnie z poniższą specyfikacją:

- zapewnienie minimum 300 zadaszonych miejsc siedzących (namioty, parasole) oraz min. 100 niezadaszonych (łącznie min. 400 miejsc siedzących)

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie użytkowanego terenu

2) Organizator dopuszcza możliwość ustawienia stoiska wyłącznie na wynajętym terenie pod rygorem usunięcia z miejsca imprezy.

3) Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4) Zakres obowiązków Wykonawcy:

a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadania, o których mowa w ogłoszeniu,

b) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny
(niezniszczony),

c) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi miejsc handlowych w godzinach trwania imprezy,

d) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ciągłej czystości obszaru objętego wyłącznością podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy,

e) Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia swoich stoisk w sposób zapewniający nieblokowanie dróg ewakuacyjnych (wszelkiego typu daszki, parasole, stoliki, krzesełka nie mogą utrudniać ewakuacji i przejazdu samochodów służb ratowniczych) oraz zgodnie z wytycznymi Organizatora,

f) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów przeciwpożarowych (wyposażyć w gaśnice).

5) Zakres obowiązków Organizatora:

a) Organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne atrakcje odbywające się na terenie imprezy,

b) Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania i na terenie imprezy,

c) Organizator zapewnia dostęp do WC,

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem wyrządzone przez służby ratownicze, siły natury (wichury, burze itp.),

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa itp.),

f) Organizator decyduje o rozmieszczeniu stoisk handlowych.

3. PROCEDURA

a) Tryb udzielenia zamówienia:

Konkurs ofert

b) Kryteria oceny ofert:

Głównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana cena.

c) Cena oferty

Organizator ustala minimalną cenę za obsługę w zakresie stoiska handlowego w kwocie: 700 zł (siedemset złotych 00/100)

Oferty zawierające niższą cenę niż cena minimalna wskazana powyżej podlegać będą odrzuceniu. Umowa zostanie podpisana z kontrahentem, który złożył najwyższą ofertę.

d) Informacje administracyjne:

Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2017 r. do godz. 15:30

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów lub mailowo m.tyszer@ug.dzierzoniow.pl

6. ORGANIZATOR DOPUSZCZA:

a) Organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych niż handlowe (np. sprzedaż rękodzieła ludowego, stoiska reklamowe) na podstawie odrębnych uzgodnień z organizatorem,

b) w przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.

7. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA:

a) Organizator nie wyraża zgody na parkowanie samochodów na terenie imprezy. Wszystkie samochody muszą zostać zaparkowane poza terenem imprezy. Organizator wyznaczy godziny,
w których należy ustawić stoiska (podane zostaną w umowie),

b) Organizator nie dopuszcza uruchamiania głośnej muzyki, która zakłócałaby przebieg imprezy, podczas części oficjalnej imprezy panuje zakaz uruchamiania muzyki (godz. podane zostaną
w umowie).

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

a) Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca wystąpi z wnioskiem i uzyska zezwolenia Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

b) Organizator zastrzega, że sprzedaż napojów będzie prowadzona wyłącznie w naczyniach jednorazowych.

FORMULARZ OFERTOWY – DOŻYNKI GMINNE 2017

SPRZEDAŻ PIWA

„Dożynki Gminne 2017” – Mościsko, 03.09.2017 r.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………………………………………………

e-mail:……………………………………………………………………………………………….

Dane osób upoważnionych do podpisania umowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta dotyczy najmu terenu pod stoisko w zakresach:

4. Sprzedaż piwa (dokładny opis – liczba zabezpieczonych miejsc siedzących itp.): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferowana łączna kwota za stoisko na wyłączność

…………………………………….. zł brutto (słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Wykaz dokumentów załączonych do oferty:

- …………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………..…

- …………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem konkursu i akceptujemy jego warunki.

2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty niezwłocznie przystąpimy do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu. Oświadczam, że jestem świadom/a, iż w przypadku niepodpisania umowy w terminie określonym przez organizatora, organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe lub wybrać ofertę obsługi imprezy plenerowej drugiego w kolejności oferenta.

3. Oświadczamy, że w przypadku wygrania konkursu na obsługę w zakresie stoisk handlowych podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne 2017, zobowiązujemy się do wpłaty zaoferowanej ceny w terminie do dnia 28.08.2017 roku. Oświadczamy również, że jesteśmy świadomi, iż w przypadku przekroczenia terminu płatności organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe lub wybrać ofertę obsługi imprezy plenerowej drugiego w kolejności oferenta.

4. Oświadczamy, że składając ofertę na obsługę w zakresie stoisk handlowych podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne 2017 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy.

5. Oświadczamy, że powyższe dane są prawdziwe, obowiązujące do przygotowanie umowy oraz wystawienia faktury VAT.

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Dzierżoniów.

 7. Oświadczamy, że nie będziemy żądać odszkodowania za straty wywołane odwołaniem lub skróceniem imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne 2017”, ani domagać się zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku odwołania lub skrócenia ww. imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora np.: żałoba narodowa, powódź lub inna siła wyższa.

……………………………….. …………………………… …………………………………………

miejscowość, data i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ID Komunikatu: 642599a9aa75d28c

Brak Tagów

454 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

  • Brak kategorii