Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

II publiczne przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości PRZEDBOROWA, Gmina Stoszowice:

 • Ulica: Stoszowice 97
 • Miejscowość: Stoszowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Kraj: Polska
 • Kod: 57-213
 • Opublikowano: 30 sierpnia 2017 12:53
II publiczne przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości PRZEDBOROWA, Gmina Stoszowice:

Opis

 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

 1. Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 04 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędą się II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości PRZEDBOROWA, stanowiących własność Gminy Stoszowice:

L.p.

Numer

działki

Powierzchnia

w ha

Numer

księgi

wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)

Wadium

w pieniądzu (zł.)

Godzina

przetargu

1.

114/2

i 114/4

0,1582

SW1Z/00046007/4

17.510,00

1.800.00

1000

2.

137/4

0,1520

SW1Z/00045986/3

24.200,00

2.400,00

1020

3.

138/6

0,1178

SW1Z/00045986/3

15.800,00

1.600,00

1040

4.

138/7

0,1004

SW1Z/00045986/3

16.000,00

1.600,00

1100

 1. Do ustalonych cen nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

1. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przedborowa.

Nieruchomości wymienione w l.p. 1-4 zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

2. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

3. Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 28.06.2017 r.

4. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich i nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działek w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwotach określonych w l.p. 1-4 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 27 września 2017 roku (włącznie).

Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.

7. Osoba prawna powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

9. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz Gminy).

11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

12. Okazanie granic działek może nastąpić wyłącznie na koszt nabywców.

13. Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.

14. Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY

Paweł Gancarz

Stoszowice, dnia 24.08.2017 r.

ID Komunikatu: 41759a6a66116e3a

Brak Tagów

109 liczba wyświetleń, 3 dzisiaj

  

Linki Sponsorowane

Inne Informacje

 • Brak kategorii