Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8a

Data Publikacji: 10 lipca, 2024

Ilość wizyt: 70

Dokumenty do pobrania:

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

dla wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, dla części obszaru położonego przy ulicach
Kłodzkiej i Fabrycznej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, dla części obszaru położonego przy ulicach
Kłodzkiej i Fabrycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 22.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

 

w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 410 oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodzko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 29.07.2024 r. o godz. 13:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2024 r.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłodzko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres ePUAP adres elektronicznej skrzynki podawczej: /ugklodzko/skrytka/ lub ug@gmina.klodzko.pl . Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kłodzko.

 

 

 

 

 Wójt Gminy Kłodzko

/-/ Zbigniew Tur

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym klauzula informacyjna „RODO” oraz ograniczenia dotycząca przetwarzania danych osobowych o których mowa w art. 8a i 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodzko: https://www.gmina.klodzko.pl/polityka_prywatnosci.html.