Rokowania na sprzedaż działki nr 614/4 w Wojciechowicach – UG Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

ul. Okrzei 8a

Data Publikacji: 13 czerwca, 2024

Ilość wizyt: 123

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH 

WÓJT   GMINY  KŁODZKO

 

zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojciechowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

  1. Położenie nieruchomości: Wojciechowice
  2. Nr działki: 614/4 /AM – 1/
  3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1427 ha
  4. Księga wieczysta: Kłodzko SW1K/00090884/6 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
  5. Cena wywoławcza: 84.000,-zł

Do wylicytowanych cen zostanie doliczony podatek VAT 23 %

Cena udziału ¼ w części nieruchomości gruntowej tj. działki nr 614/12 (drodze gruntowej) nie podlega licytacji i wynosi 6.500,- zł plus podatek VAT 23% /razem: 7.995,- zł./

  1. Opis nieruchomości:

Działka nr 614/4 o pow. 0,1427 ha (grunty orne-RIVa). Na działce brak infrastruktury technicznej, okoliczny teren wyposażony w energię, wodociąg. Teren niezagospodarowany – łąka, równy o lekkim nachyleniu, nasłoneczniony.

Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne, nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, kościół, cmentarz.

Bezpośredni dostęp na działkę przez drogę wewnętrzną tj. działkę 614/12. Wraz z nabyciem działki 614/4 będzie nabywany udział ¼ w działce nr 614/12. Kształt działki regularny.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice zatwierdzonym uchwałą nr 74/IV/2003 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2003 r. (Dz.U.W.D Nr 15 poz. 315 z 26 stycznia 2004 r.) wskazany grunt leży w terenie oznaczonym symbolem MN.

Terminy przeprowadzenia przetargów: I przetarg- 09.04.2024 r.; II przetarg- 04.06.2024 r.

Przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Rokowania odbędą się dnia 01 sierpnia 2024 roku o godz. 800 w sali nr 206 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei  8a.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 8.400,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 29 lipca 2024 roku. Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodzko w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 614/4 w Wojciechowicach”.

Zgłoszenie  powinno  zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.

Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412, tel. 74/6474140.

                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/  Zbigniew Tur