Przetarg na sprzedaż dz. nr 355/32 obręb Dobromierz – UG Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

pl. Wolności 24

Data Publikacji: 20 maja, 2024

Ilość wizyt: 74

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, dnia 20 maja 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

            Wójt Gminy Dobromierz ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej dz. nr 355/32 obręb Dobromierz.

            Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Numer działki/obręb geodezyjny 355/32 obręb Dobromierz
Numer księgi wieczystej SW1S/00044017/8
Powierzchnia działki

wg danych z rejestru gruntów

0,1260 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania MN1 – Tereny zabudowy mieszkaniowej

 i zagrodowej – istniejącej

Obowiązująca linia zabudowy; Strefa ochrony pośredniej zewnętrznej – granice zlewni zbiorników wody pitnej; Linia energetyczne SN 20kV

(mpzp z 2003 r.)

Opis nieruchomości Kształt działki – regularny, zbliżony do prostokąta, teren

z lekkim spadkiem w stronę ulicy. Teren uzbrojony (sieć wodna, kanalizacyjna, elektryczna – znajdują się

w drodze dojazdowej działka gminna nr 355/54 obręb Dobromierz).

Użytek RIIIb, PsIII.

Obciążenie nieruchomości Brak
Cena wywoławcza 94.000,00 zł netto
Wadium 4 700,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 14 czerwca 2024 r.

Podatek VAT Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

Terminy poprzednich przetargów: I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 7 lipca 2023 r.; II przetarg ustny ogłoszony na dzień 19 września 2023 r.; III przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 28 listopada 2023 r.; IV przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 27.02.2024 r.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

W przypadku ewentualnej potrzeby, okazanie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz, na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl w zakładce Przetargi/Sprzedaż nieruchomości oraz www.komunikaty.doba.pl. Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8586 217 wew. 18.

 

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin