Przetarg na sprzedaż działki nr 77/8 Czerńczyce – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 19 września, 2023

Ilość wizyt: 67

Dokumenty do pobrania:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 

            Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 24 pażdziernika 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Ziębicach  przy  ul.  Przemysłowej  nr  10, 57-220 Ziębice –  pok. nr 02

II PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerńczycach, stanowiącej działkę oznaczoną nr 77/8 obręb 0004 Czerńczyce /AM-1/ jednostka rejestrowa G187 o pow. 0,7381 ha – KW SW1Z/00063369/4.

Zgodnie z danymi z rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich opisana jest jako RII – 0,4416 ha, LsIV – 0,2685, Bz – 0,0282 ha. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice określa działkę jako teren oznaczony symbolem MM – teren zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej. Grunty klasy I-III, które mogą wymagać przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Strefa ‘B” ochrony konserwatorskiej. Cena wywoławcza wynosi 120.000,00 zł, wadium wynosi 12.000,00 zł. Wadium powinno zostać wpłacone do dnia 12 października 2023r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie udostępnione na stronie BIP Gminy Ziębice. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel.748163852.

 

                                                                                              Burmistrz Ziębic

                                                                                              Mariusz Szpilarewicz