Przetarg na sprzedaż dz. nr 12/6 AM-6, ul. Strażacka, Sobótka – UMiG Sobótka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Sobótka

Kod pocztowy:

55-050

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 17 marca, 2023

Ilość wizyt: 37

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Sobótka

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż

nieru­chomości będącej własnością Gminy Sobótka

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako dz. nr 12/6 AM-6, o pow. 0,1020 ha, położona w mieście Sobótka, przy ul. Strażackiej, w obrębie 0002 Sobótka, w gminie Sobótka, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim. Przeznaczona w MPZP na E-MN 12 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczenie klasoużytku w ewidencji gruntów: grunty orne – RIIIb. Dla nieruchomości gruntowej urządzona jest KW nr WR1K/00240243/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV KW nr WR1K/00240243/9 wolne są od wpisów.

  1. Termin i miejsce przetargu:

przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, sala nr 11.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości:

153.000,00 zł netto.

  1. Wadium:

15.300,00 zł.

Wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/Sobótka nr 72 95741015 2003 02001605 0004, z dopiskiem: „wadium na działkę nr 12/6 AM-6, o. Sobótka, imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu” do dnia 17.04.2023 r.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, opublikowane na stronie internetowej Gminy Sobótka, a także www.bip.sobotka.pl.

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Sobótka pok. nr 6, 1 piętro, tel. 71 3351234.