Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, dz. 111/1 Lewin Kłodzki – UG Lewin Kłodzki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Lewin Kłodzki

Kod pocztowy:

57-343

Ulica:

ul. Nad Potokiem 4

Data Publikacji: 16 marca, 2023

Ilość wizyt: 63

Dokumenty do pobrania:

                                                                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                  do Zarządzenia Nr 28/2023

                                                                                  Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.03.2023 r.

 

 

 

WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI

o g ł a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki

 

 

OZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI

WG KSIĘGI WIECZYSTEJ

 

 

 

POWIERZCHNIA

NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

 

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

W PLANIE MIEJSCOWYM I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

 

 

CENA

WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 

 

 
TERMIN

PRZETARGU

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

LEWIN KŁODZKI

działka nr 111/1

(AM-1)

SW1K/00087339/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27 ha

Działka stanowi teren po byłej oczyszczalni ścieków, zabudowana jest parterowym budynkiem użytkowym o pow. zabud. ok. 70 m2 i kubaturze ok. 350 m3. Na terenie nieruchomości usytuowane były zbiorki (osadniki ziemne) po byłej oczyszczalni o pow. zabud.: 500 m2,
2.350 m2, 2.300 m2 i 120 m2, które obecnie zasypane zostały ziemią (materiał niezagęszczony). W sąsiedztwie znajduje się energia elekt., wodociąg i kanalizacja.

Dojazd do działki stanowi droga
o nawierzchni asfaltowej, od której wjazd na teren działki nr 111/1 prowadzi przez działki gminne nr 299 i nr 325 (zgodnie

z załączoną mapą)

 

 

 

 

 

Brak ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przewidziana jest jako tereny usług i funkcji produkcyjnych bez nowego mieszkalnictwa UP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

19 kwietnia

2023 r.

godz. 1000

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem nr 4.

Ww. nieruchomość wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu. Do dnia przetargu Gmina nie zawierała żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzone zostały dwa przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym: I-szy – 30.01.2023 r., II-gi – 10.03.2023 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż do 14 kwietnia 2023 r., że dokonano wpłaty.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium w wysokości 50.000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Nr 65 9523 0001 3001 5858 2000 0004, z podaniem nr nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. postąpienie nie może być niższe niż 9.500,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Zbywca nie okazuje granic sprzedawanej nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej konieczności nabywca zleca ich okazanie uprawnionemu geodecie na swój koszt.

Nabywca zobowiązany jest do usunięcia z nieruchomości na swój koszt, osadów po byłej oczyszczalni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości (opłata notarialna, sądowa, VAT)

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu uzyskać można w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim lub telefonicznie pod nr 74 8698-428 w. 5.

Działka nr 111-1 w Lewinie Kł