Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 24 Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 16 marca, 2023

Ilość wizyt: 59

Dokumenty do pobrania:

Informacja Burmistrza Ziębic

z dnia 15 marca 2023 r.

W SPRAWIE OGŁOSZENIA DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W ZIĘBICACH
PRZY UL. KOLEJOWEJ 24

 • 1. 1. Lokalizacja: Ziębice, lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kolejowej 24 w Ziębicach, ustytuowanie frontem od ulicy.
 1. Termin przetargu: 14 kwietnia 2023 roku, o godzinie 12:00.
 2. Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10, pokój nr 02, w formie publicznej licytacji.
 3. Przedmiotem przetargu jest ustalenie wysokości stawki netto za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 4. Cena wywoławcza netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,00zł.
 5. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem jego minimalnej wysokości 1,00zł.
 6. Powierzchnia użytkowa lokalu stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości miesięcznego czynszu netto wynosi 53,26m2.
 7. Dopuszczalny rodzaj prowadzonej w lokalu działalności użytkowej: handel, gastronomia, usługi. W lokalu zabrania się prowadzenia usług noclegowych, umieszczania automatów do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości oraz jej otoczenia przez innych użytkowników lub zakłócać porządku domowego mieszkańców.
 8. Wysokość czynszu jest powiększana o obowiązujący podatek VAT 23%.
 9. Czynsz płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca, na podstawie otrzymywanej faktury VAT. Czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o zasady określone Zarządzeniem Burmistrza Ziębic. Oprócz czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego, Najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów, wywóz nieczystości i regulować te należności według wskazań urządzeń pomiarowych i obowiązujących cen.
 10. Oprócz miesięcznego czynszu Najemca będzie ponosił koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatku od nieruchomości (za lokal i grunt) w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
 11. Wadium w kwocie 479,34zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 34/100) należy wpłacić w Kasie Urzęd Miejskiego lub na konto Gminy Ziębice BS Ząbkowice Śl. nr  31-9533-0004-2001-0019-9094-000 w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 roku (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek Gminy Ziębice.
 12. Okres obowiązywania umowy najmu: 5 lat.
 13. Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferował najwyższą stawkę netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 14. Uczestnik, który wygra przetarg obowiązany jest do uzyskania niezbędnych opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie prowadzenia zamierzonej działalności.
 • 2. Wszelkie niezbędne informacje, wzór umowy najmu oraz wzór oświadczeń można uzyskać w Referacie Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 pok. 03 w godzinach pracy urzędu. Kontakt telefoniczny pod numerem (74) 8 163 840.
 • 3. 1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.ziebice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 14 kwietnia 2023 roku.
 1. Z ważnych powodów organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

 

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz

Sporządziła: Marta Stasiowska