Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Organ Ogłaszający:

Starostwo Powiatowe

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Sienkiewicza 11

Data Publikacji: 14 marca, 2023

Ilość wizyt: 51

Dokumenty do pobrania:

Ząbkowice Śląskie, dnia 14.03.2023r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

 

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.35 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2021 r., poz. 1899/ podaje do publicznej wiadomości:

 

 

 

Lp.

Adres nieruchomości,
nr działki,
pow. działki,
nr KW
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wysokość czynszu dzierżawnego
w zł./rok
Forma udostępnienia
 

1.

Henryków, dz. 145 (obręb: 0007 Henryków, AM-2),
o pow. 0,3867ha,Dzierżawie podlega część gruntu – 0,0035 ha
Działka niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, której klasoużytek to W-ŁIII.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr IX/55/2011 z dnia 30.06.2011r. dot. miejscowości Henryków obowiązują następujące ustalenia planu dla dz. 145, obręb Henryków: Przeznaczenie terenu:

Tereny wód powierzchniowych (symbol: 32.12WS)

 

(8,90 zł/m2 *35m2) + 23% VAT = 311,50zł +23% VAT Dzierżawa na czas oznaczony do lat 3 od dnia podpisania umowy.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023r. do dnia 04.04.2023r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

 

                                                                          Ząbkowice Śląskie, dnia 14.03.2023r.

                                                                                            Starosta Ząbkowicki