Przetarg na sprzedaż dz. nr 677/1 AM 26, 676/1 AM 25 w Radkowie – UMiG Radków

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Radków

Kod pocztowy:

57-420

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 09 marca, 2023

Ilość wizyt: 148

Dokumenty do pobrania:

GiGN.6840.76.2021.AR

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej

 

 1. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza.

Przedmiotem przetargu są gminne nieruchomości gruntowe położone w Radkowie na, które składają się:

– działka nr 677/1 AM 26 o powierzchni ewidencyjnej 0,2809 ha. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako pastwiska trwałe (PsIV). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022422/0. Przedmiotową księgą wieczystą objęte są również inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Ponadto nieruchomość wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest przedmiotem zobowiązań, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

– działka nr 676/1 AM 25 o powierzchni ewidencyjnej 0,0332 ha. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako droga (dr). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr SW2K/00022416/5.Przedmiotową księgą wieczystą objęte są również inne gminne działki, które nie stanowią przedmiotu sprzedaży. Ponadto nieruchomość wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest przedmiotem zobowiązań, a także nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3141 ha.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków, działki nr 677/1 oraz 676/1 położone w Radkowie leżą w granicach obszaru przeznaczonego na cele ekstensywnych użytków rolnych, oznaczonego na rysunku planu symbolem „RE.4”. Ponadto obszar działek położony jest w granicy obszaru w odległości 200 m od granic Parku Narodowego Gór Stołowych z ograniczeniami w zabudowie, działki leżą w granicy otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych oraz w obszarze specjalnej ochrony – Góry Stołowe PLB020006 oraz PLH020004. Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznać się można szczegółowo w Referacie Ochrony Środowiska i Inwestycji tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 8).

Działki są niezabudowane położone w strefie peryferyjnej miasta.

Działka nr 677/1 posiada kształt nieregularnego wieloboku, położona jest w terenie z niewielkimi nierównościami  i użytkowana jest jako łąka. Dostęp do działki nr 677/1 odbywa się od ul. Leśnej poprzez nieutwardzoną część gminnej drogi (droga transportu rolnego) oznaczoną geodezyjnie nr 676/2 i 676/1. Działka nie jest uzbrojona.

Działka nr 676/1 posiada kształt zbliżony do wąskiego prostokąta, położona jest w terenie z nierównościami. Dostęp do działki nr 676/1 odbywa się od ul. Leśnej  poprzez nieutwardzoną część gminnej drogi (droga transportu rolnego) oznaczoną geodezyjnie nr 676/2.  Działka nie jest uzbrojona i użytkowana.

Sąsiedztwo w/w działek stanowią tereny lasów i tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 900,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).  Cena sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2023r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przy ul. Rynek 1 (wejście od strony fontanny).

III. Podmioty uprawnione do udziału w przetargu.

W związku z tym, iż kształt oraz powierzchnia zbywanych działek biorąc pod uwagę przeznaczenie w miejscowym planie nie mogą zostać samodzielnie wykorzystane jak również utrudniony jest dostęp do nich przetarg ograniczony został do właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich tj. działek nr 46, 677/2, 631/31 i 631/30.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu.

Podmioty uprawnione do przystąpienia do przetargu mogą wziąć w nim udział pod warunkiem, że:

1) Wpłacą wadium w sposób określony w rozdziale V.

2) Złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu zawierające:

 1. datę sporządzenia zgłoszenia;
 2. imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej zamierzającej wziąć udział w przetargu, adres zameldowania lub siedziby oraz numer PESEL/REGON, nr telefonu kontaktowego;
 3. nr geodezyjny nieruchomości, której przetarg dotyczy, jej położenie oraz datę przetargu;
 4. oświadczenia, iż zgłaszający:

– poinformowany został, że w przypadku złożenia zgłoszenia po wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, a także w przypadku podania błędnych danych lub braków formalnych zgłoszenia oraz w przypadku gdy zgłoszenie budzić będzie wątpliwości co do jego treści (np. ze względu na nieczytelność itp.), zgłaszający nie zostanie dopuszczony do przetargu;

– podał w zgłoszeniu informacje zgodne z prawdą, a załączniki odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i prawny;

– zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz z jego warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

– zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego sposobem zagospodarowania oraz stanem technicznym i prawnym;

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanego przez Urząd przetargu zgodnie z art. 23 ustawy z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

Gotowe druki zgłoszeń (DRUK nr 1) dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu oraz opublikowane zostały do pobrania na jego stronie internetowej www.radkowklodzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jako załączniki do ogłoszenia o przetargu.

Ponadto do zgłoszenia dołączyć należy:

 1. a) potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał lub kserokopie dowodu wpłaty, wydruk elektronicznego potwierdzenia przelewu);
 2. b) osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej poświadczoną notarialnie zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego zgodnie z art. 33 ust 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz, że majątek taki posiada, lub też dokument potwierdzający, że pomiędzy nim a małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa,
 3. c) w przypadku osób prawnych: dowód wniesienia wadium, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, numer REGON, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
 4. d) potwierdzenie posiadania prawa własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości nr 46, 677/2, 631/31 i 631/30 obręb Radków (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny wydruk aktualnej treści księgi wieczystej dla posiadanej nieruchomości pobrany z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości).
 5. Wadium.

1) Wadium z tytułu przystąpienia do przetargu wynosi 1 580,00 zł i powinno być wniesione w pieniądzu do kasy tut. Urzędu lub na jego konto nr  09 1240 3464 1111 0010 2660 7172 w terminie umożliwiającym zaksięgowanie wpłaty na koncie Urzędu do dnia 5 kwietnia 2023r.

2) Wpłaty należy dokonać tytułem „Wadium- dz. nr 677/1 i 676/1 AM26, obręb Radków”. W tytule wpłaty należy wpisać również imiona i nazwiska wszystkich osób zamierzających przystąpić do przetargu.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w wyznaczonym wyżej terminie złożą kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Oryginały w/w zaświadczenia lub decyzji należy przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg w dniu przetargu.

 

 1. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. IV ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2023r. osobiście, za pomocą kuriera lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@radkowklodzki.pl lub faksem na nr tel. +48 748735015. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego dostarczenia do  sekretariatu Urzędu, w godzinach jego pracy (poniedziałek 800-1700, wtorek – czwartek 800-1600, piątek 800-1500).  W przypadku przesyłania zgłoszenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej należy potwierdzić jego dostarczenie telefonicznie pod nr tel. +48 748735014.

 

VII. Informacja o osobach zakwalifikowanych do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu 11 kwietnia 2023r.

VIII. Prawo pierwokupu nieruchomości.

W stosunku do zbywanych gruntów prawa pierwokupu nie przysługują.

 1. Informacje dodatkowe
 2. Uczestnik przetargu winien w trakcie przetargu przedłożyć na wezwanie komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oryginały dokumentów, których kserokopie dołączył do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa, które zobowiązani są przedłożyć do wglądu komisji przetargowej w dniu przetargu.
 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 5. Przetarg uznany zostanie za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do pokrycia całości kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
 7. Jeżeli osoba, która wystąpi o nabycie nieruchomości jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązana jest przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust 1 w/w ustawy lub promesę uzyskania takiego zezwolenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 8. Zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony o dacie i miejscu zawarcia umowy notarialnej odrębnym pismem w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona na konto podane w w/w piśmie w taki sposób by umożliwić zaksięgowanie środków pieniężnych na koncie Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
 9. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane, do czasu rozpatrzenia skargi. Organ wykonawczy gminy ma obowiązek rozpatrzyć skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy Radków może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, podając przyczynę odwołania przetargu. Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie.
 11. Nieruchomości sprzedaje się na podstawie danych ewidencyjnych. Geodezyjne wskazanie granic nieruchomości może się odbyć jedynie na koszt zainteresowanego lub nabywcy nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi, a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 12. Do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 13. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 14. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się do dnia 5 kwietnia 2023r. po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny spotkania z osobą prowadzącą sprawę – w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro, pokój nr 9) lub pod numerem tel. 74 8735037. W w/w referacie uzyskać można wgląd do mapy ewidencyjnej zbywanej nieruchomości oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz

     /-/ Jan Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ….………………. wpisano pod poz. nr ………….… zdjęto dnia …………..………pod poz. nr …………….