Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego – Zarządzenie nr 23/2023

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 24 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 97

Dokumenty do pobrania:

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 23/2023 z dnia 23.01.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I
w granicach działki nr 679/10 o pow. 300 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 23.01.2023r. do dnia 13.02.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.