Wykaz nieruchomości do dzierżawy, dz. nr 2/11 (AM–5) obręb Twierdza (część) – UM Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 20 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 148

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 23.01.2023 r. do dnia 13.02.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 24.0050.2023 z dnia 20.01.2023 r., który dotyczy części nieruchomości o powierzchni 337,00 m2, położonej w Kłodzku, przy ul. Wojciecha Korfantego, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 2/11 (AM–5) obręb Twierdza, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00056149/2, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30