Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 13 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 172

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE
Burmistrza Strzegomia
o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Strzegomiu Uchwały Nr 88/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom. Zmiana studium dotyczy: wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 500 kW wraz z ich strefami ochronnymi, aktualizacji obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz aktualizacji kierunków rozwoju systemów komunikacji na przebiegu dróg ponadlokalnych, w szczególności wojewódzkich i krajowych , zgodnie z ww. uchwałą do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i na BIP. Wnioski do studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 8 lutego 2023r., na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski można również wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres strzegom@strzegom.pl.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm ) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 8 lutego 2023 r, na piśmie na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, lub drogą elektroniczną na adres: lub drogą elektroniczną na adres: strzegom@strzegom.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym., lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzegomia.

Na podstawie art. 17a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że przysługują Pani/Panu prawa wynikające z ww. przepisów, szczegółowo przedstawione w Obwieszczeniu Burmistrza Strzegomia o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Burmistrz Strzegomia