Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wykazie nieruchomości do użyczenia, ul. Łukasińskiego 57 Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 13 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 88

Dokumenty do pobrania:

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 13.01.2023 r. do dnia 03.02.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania użyczenie na czas oznaczony 12 miesięcy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 16.0050.2023 z dnia 13.01.2023 r., który dotyczy lokalu użytkowego położonego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 57, o powierzchni 67,72 m2, w budynku usytuowanym na działce gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 37 (AM-3) obręb Twierdza, na rzecz Koła Kłodzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych z terenu miasta Kłodzko, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku na rok 2023”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30