Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka o wykazie nieruchomości do użyczenia, ul. Łukasińskiego 43 Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Chrobrego 1

Data Publikacji: 13 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 101

Dokumenty do pobrania:

Informacja
Burmistrza Miasta Kłodzka

 

Zgodnie z  art.  35 ust.  1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu (www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl)  na okres 21 dni tj. od dnia 13.01.2023 r. do dnia 03.02.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania użyczenie na czas oznaczony 1 roku, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 15.0050.2023 z dnia 13.01.2023 r., który dotyczy pięciu pomieszczeń o łącznej pow. 232,73 m2, zlokalizowane na III piętrze budynku użytkowego przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku, w obrębie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 33 (AM-3) obręb Twierdza, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00026407/7 z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego Klub Senior +, przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku, który powstał przy wsparciu środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, przeznaczony dla osób, w wieku 60 + nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie miasta Kłodzka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Marzena Kukułka tel. 74/865-46-30