Ogłoszenie o sprzedaży lokalu przy ul. Bohaterów Getta 4 w Ziębicach – UM Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ziębice

Kod pocztowy:

57-220

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 05 stycznia, 2023

Ilość wizyt: 119

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Burmistrza Ziębic

z dnia 4 stycznia 2023  r.

Burmistrz Ziębic organizuje w dniu 10 lutego 2023 roku o godz: 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – sala nr 02.

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTYNY NIEOGRANICZONY NA

 

sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 25,66 m2 składający się z: jednego pokoju, kuchni i wc położony na parterze budynku przy ul. Bohaterów Getta 4 w Ziębicach wraz z udziałem wynoszącym 173/1000 w nieruchomości wspólnej. Lokal wymaga remontu.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt – działka gruntowa nr 832/11 o pow. 0,0116 ha, jednostka ewidencyjna: Ziębice-Miasto, obręb: 0001 Zachód, AM-23, jednostka rejestrowa – G342 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dach, fundamenty, instalacje itd.). Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 2.02.1957r. pod numerem A/2581/418 jako historyczny układ urbanistyczny Ziębic. W związku z tym wszelkie inwestycje w obrębie przedmiotowego budynku powinny zostać uzgodnione z Organem ochrony zabytków w związku z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rok budowy budynku ok. 1878 roku. Dla nieruchomości zabudowanej położonej w Ziębicach przy      ul. Bohaterów Getta 4 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ząbkowicach Śląskich księga wieczysta nr SW1Z/00052191/5, a dla lokalu mieszkalnego nr 1 księga wieczysta nr SW1Z/00056611/4.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Komisja przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że wszyscy uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 35.000,00 zł (słownie:trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

WYSOKOŚĆ WADIUM:  3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

Wadium do przetargu należy wpłacić w terminie do dnia 7 lutego 2023 roku (włącznie). Wadium można wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto 31 9533 0004 2001 0019 9094 0003 BS Ząbkowice Śląskie. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej przy zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że postąpienie minimalne nie może być niższe niż 350,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cenę sprzedaży uzyskaną w wyniku przetargu nabywca obowiązany będzie do zapłaty w formie jednorazowej wpłaty nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, opublikowaniu na stronie internetowej www.ziebice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o ogłoszeniu przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. oraz opublikowana na stronie internetowej www.ziebice.pl.

Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Referacie Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach pok. nr 03, tel 748163840.

 

Burmistrz Ziębic
Mariusz Szpilarewicz

 

Sporządziła: Marta Grzebielec